ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรินาถ ตงศิริ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และรู้จักในชื่อของ
- Sirinart Tongsiri
- ศิรินาถ ทองขาว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กตัญญู หอสูติสิมา 8
2 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 7
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะแพทยศาสตร์ 5
4 นริสา วงศ์พนารักษ์ 3
5 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 2
6 วันชัย วัฒนศัพท์ 2
7 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 2
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
9 ชนัญญา กาสินพิลา 2
10 Katanyu Hawsuthisima 2
11 สุจินันท์ หรสิทธิ์ 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2
13 Chanuttha Ploylearmsang 2
14 Narisa Wongpanarak 1
15 บังอร กุมพล 1
16 สุมัทนา กลางคาร 1
17 Woralak Kongdenfha 1
18 Bungon Kumphon 1
19 วรพจน์ พรหมสัตยพรต 1
20 Mahasarakham University. Faculty of Medicine 1
21 อุกฤษ์ สาระชาติ 1
22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 1
23 Mahasarakham University. Faculty of Science 1
24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
25 Mahasarakham University. Faculty of Nursing 1
26 Booth, Richard V H 1
27 ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 1
28 - 1
29 จันทิมา พลพินิจ 1
30 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
31 รพีพร ช่ำชอง 1
32 ชินวัฒน์ อนุพันธ์ 1
33 เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ 1
34 เอกสิทธิ์ นาคราช 1
35 จิรวัฒน์ กิตติเดชา 1
36 ธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์ 1
37 วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 1
38 ชัชพงษ์ พงษ์พนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 5
3 2557 3
4 2556 9
5 2554 4
6 2551 1
7 2550 2
8 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิจัยเพื่อนำนโยบายสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2 -
3 การพัฒนาระบบดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหิน เหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2559
4 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ
5 Health in Marginalized Population Group Research Unit (HMG)
6 การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
7 บทเรียนที่ได้รับจากโครงการสานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7
8 -
ปี พ.ศ. 2557
9 การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2556
12 แนวทางการนำฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
13 แนวทางการนำฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
14 การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ
15 The application of ICF-based functioning data on home environment adaptation for persons with disabilities
16 แนวทางการนำฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
17 การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ
18 -
19 -
20 -
ปี พ.ศ. 2554
21 การทบทวนวรรณกรรมและพัฒนาเครื่องมือประเมินความพิการ กันยายน 2554
22 Estimating Population-Based Values for EQ-5D Health States in Thailand
23 -
24 ดัชนีชี้วัดและเกณฑ์การใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
25 Inhibitory Effects of Ginger Oil on Spontaneous and PGF2a-Induced Constraction of Rat Myometrium
ปี พ.ศ. 2550
26 -
27 -