ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประคองศิริ บุญคง 3
2 อรทัย สารกุล 3
3 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 3
4 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
5 ธวัชชัย เทียนงาม 3
6 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 3
7 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 3
8 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
10 อารีวรรณ ทับทอง 2
11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
13 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
14 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
15 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
16 พรทิพย์ ตันติวงศ์ 2
17 นักวิจัยอิสระ 2
18 นที ภู่รอด 2
19 ชลิต เชาว์วิไลย 2
20 พรพนม คำมุงคุณ 2
21 สกุลชัย สกุลดิษฐ์ 2
22 สมนึก สุชัยธนาวนิช 2
23 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
24 กิตติยา คิดบา 1
25 กฤตภาส ไพเราะ 1
26 พยอม ดีน้อย 1
27 จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ 1
28 ไม่มีข้อมูล 1
29 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
30 บุญสม อัคธรรมกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2548 1
3 543 7