ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 3
2 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 3
3 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 3
4 ธวัชชัย เทียนงาม 3
5 อรทัย สารกุล 3
6 ประคองศิริ บุญคง 3
7 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
9 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
10 พรทิพย์ ตันติวงศ์ 2
11 พรพนม คำมุงคุณ 2
12 สกุลชัย สกุลดิษฐ์ 2
13 นที ภู่รอด 2
14 ชลิต เชาว์วิไลย 2
15 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
16 สมนึก สุชัยธนาวนิช 2
17 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
18 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
19 นักวิจัยอิสระ 2
20 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
21 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
22 อารีวรรณ ทับทอง 2
23 จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ 1
24 ไม่มีข้อมูล 1
25 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
26 กฤตภาส ไพเราะ 1
27 บุญสม อัคธรรมกุล 1
28 พยอม ดีน้อย 1
29 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
30 กิตติยา คิดบา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2548 1
3 543 7