ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริธร ศิริอมรพรรณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริธร ศิริอมรรพรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นเรศ มีโส 27
2 ไมตรี สุทธจิตต์ 6
3 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 5
4 นิวัฒน์ แก้วสีจันทร์ 4
5 ชฎาพร เสนาคุณ 4
6 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 4
7 อัศวิน อมรสิน 3
8 วรรณา กาญจนมยูร 3
9 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 3
10 สมเดช กนกเมธากุล 2
11 ขวัญใจ กนกเมธากุล 2
12 ธีรศักดิ์ สมดี 2
13 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
14 นาถธิดา วีระปรียากูร 2
15 วิวัฒน์ ศรีวิชา 2
16 บรรจบ วันโน 2
17 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ 2
18 วรากร สีโย 2
19 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
20 ธีระ รุ่งธีระ 2
21 ณัฐพล ภูมิสะอาด 2
22 ฐานยา โกมุทรินทร์ 2
23 วรพล เองวานิช 2
24 เรือน สมณะ 2
25 วราวุธ สุธีธร 2
26 รพีพร ช่ำชอง 2
27 ศุภชัย สมัปปิโต 2
28 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
29 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
30 นริศ สินศิริ 2
31 ปรีชา ประเทพา 2
32 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
33 จันทิมา พลพินิจ 2
34 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
35 บังอร กองอิ้ม 2
36 สุริทอง ศรีสะอาด 2
37 พัฒนพล มีนา 1
38 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
39 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
40 ชูศรี ตลับมุข 1
41 สมเสาวนุช จมูศรี 1
42 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
43 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
44 นวลอนงค์ นาคคง 1
45 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
46 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
47 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
48 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
49 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
50 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
51 เสนีย์ เครือเนตร 1
52 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
53 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
54 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
55 งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2552. 1
56 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
57 งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2550. 1
58 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
59 ขนิษฐา สมตระกูล 1
60 ปิยะพร แสนสุข 1
61 วสันต์ ด้วงคำจันทร์ 1
62 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
63 วรรทณา สินศิริ 1
64 เอกราช ตังควานิช 1
65 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
66 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
67 วีนพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
68 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
69 บังอร กุมพล 1
70 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
71 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 1
72 ไพโรจน์ ประมวล 1
73 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
74 กชพร สิงหะหล้า 1
75 อุทัย สาขี 1
76 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
77 ทรงคุณ จันทจร 1
78 นงนภัส เที่ยงกมล 1
79 ไพบูลย์ บุญไชย 1
80 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
81 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
82 นงนิตย์ มรกต 1
83 รักฤดี สารธิมา 1
84 ถวิล ชนะบุญ 1
85 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
86 วัลยา สุทธิขำ 1
87 ศรัณยู คำเมือง 1
88 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
89 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
90 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
91 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
92 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
93 สุกัญญา ลีทองดี 1
94 สุนันท์ สายกระสุน 1
95 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
96 ยศฐา ศรีเทพ 1
97 ราตรี แมนไธสง 1
98 กฤษกร ปาสาใน 1
99 ปารณีย์ บุญไชย 1
100 วัชรา กาญจนรัช 1
101 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
102 นิชธิมา แพ่งนคร 1
103 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
104 ธวัชชัย ชมศิริ 1
105 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
106 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
107 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
108 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
109 สมชาย แก้ววังชัย 1
110 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
111 ดรุณี บุญชารี 1
112 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
113 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
114 ชวลิต บุญปก 1
115 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
116 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
117 ปิยมาศ นานอก 1
118 อนุชิตา มุ่งงาม 1
119 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
120 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
121 ชาติไทย แก้วทอง 1
122 เมธิน ผดุงกิจ 1
123 ทองใบ บุษกร 1
124 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
125 สงครามชัย ลีทองดี 1
126 อภิเดช แสงดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 8
2 2558 6
3 2557 8
4 2556 2
5 2555 6
6 2554 15
7 2553 10
8 2552 14
9 2551 10
10 2550 9
11 2549 12
12 2548 10
13 2547 14
14 2546 2
15 2545 1
16 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2558
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2557
15 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวฮางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และโภชนาการ
16 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตและสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวและเปลือกข้าว (แกลบ) เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
17 Antiglycation capacity and antioxidant activities of different pigmented Thai rice
18 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
19 -
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2556
23 Effects of different treatments on the antioxidant properties and phenolic compounds of rice bran and rice husk
24 -
ปี พ.ศ. 2555
25 Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC)
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
ปี พ.ศ. 2554
31 Phenolic compounds and antioxidant activities of edible flowers from Thailand .
32 Effect of adding Ling-zhi (Ganoderma lucidum) on oxidative stability,textural and sensory properties of smoked fish sausage
33 Effect of shading on yield, sugar content, phenolic acids and antioxidant property of coffee beans (Coffea Arabica L. cv. Catimor) harvested from north-eastern Thailand
34 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
35 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
45 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
46 Fatty acids and proximate composition of eight Thai edible terricolous insects
47 Protein fractionation of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) leaf, flower and seed by capillary electrophoresis and its potential for variety identification
48 ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อองค์ประกอบของกรดไขมันที่ผลิตโดย Cunnninghamella elegans
49 Antioxidant capacities and phenolic compounds of the husk, bran and endosperm of Thai rice
50 Potential health enhancing properties of edible flowers from Thailand
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
ปี พ.ศ. 2552
56 -.
57 สารประกอบฟีนอลิกและสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้สารสกัดจากส่วนที่มีศักยภาพของข้าวในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
58 Optimized drying of kaprow leaves for industrial production of holy basil spice powder
59 Improvement of quality and antioxidant properties of dried mulberry leaves with combined far-infrared radiation and air convection in Thai tea process
60 Phenolic compounds and antioxidant activities of edible flowers from Thailand
61 Reducing cracking and breakage of soybean grains under combined near-infrared radiation and fluidized-bed drying
62 Effects of roasting degree on radical scavenging activity, phenolics and volatile compounds of Arabica coffee beans (Coffea arabica L. cv. Catimor)
63 สารประกอบฟีนอลิกและสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้สารสกัดจากส่วนที่มีศักยภาพของข้าวในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน"
64 องค์ประกอบของสารโพลีฟีนอล และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในดอกไม้สำหรับบริโภค
65 On Ramanujan
66 Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix D.C.)
67 -
68 -
69 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ
ปี พ.ศ. 2551
70 Changes in colour, antioxidant activities and carotenoids (lycopene, β-carotene, lutein) of marigold flower (Tagetes erecta L.) resulting from different drying processes
71 Antioxidant capacities and phenolic compounds of the husk, bran and endosperm of Thai rice
72 Proximate and fatty acids composition of the muscles and viscera of Asian catfish (Pangasius bocourti)
73 Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 การวิเคราะห์กรดไขมันโอเมก้าสาม และสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในผักเบี้ยใหญ่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
80 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะระขี้นก และความสามารถในการนำไปใช้เชิงชีวภาพ
81 การพัฒนากระบวนการผลิต และศึกษาคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งกล้อง
82 Changes in phenolic acids and antioxidant activity in Thai rice husk at five growth stages during grain development
83 Phenolic acids and antioxidant activities in husk of different Thai rice varieties
84 Phytochemicals, vitamin C and sugar content of Thai wild fruits
85 Lycopene and beta carotene concentration in aril oil of gac (Momordica cochinchinensis Spreng) as influenced by aril-drying process and solvents extraction
86 Phytochemicals and antioxidant activity of different fruit fractions (peel, pulp, aril and seed) of Thai gac (Momordica cochinchinensis Spreng)
87 Comparative Ability to Tolerate Heat Between Thai Indigenous Chickens, Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers by Using Plasma Glucose
88 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ผลิตในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ปี พ.ศ. 2549
89 แหล่งไขมันธรรมชาติและความสามารถในการนำไปใช้เชิงชีวภาพ
90 การพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์โอเมก้าสามจากพืชพื้นบ้าน
91 Phenolic contents and antioxidant activities of bitter gourd (Momordica charantia L.) leaf, stem and fruit fraction extracts in vitro
92 Pennsylvanian Sea Level Cycles, Nutrient Availability and Brachiopod Paleoecology
93 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
94 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
95 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
ปี พ.ศ. 2548
101 การวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวชนิดอื่นในข้าวหอมมะลิโดยใช้เทคนิคแคลปิลลารีอิเลคโตรโฟรีซีสและการยอมรับทางประสาทสัมผัส
102 Thai jute seed oil: A potential polyunsaturated fatty acid source
103 Alpha-linolenic acid content of commonly available nuts in Hangzhou
104 Geographic distribution of liver and stomach cancers in thailand in relation to estimated dietary intake of nitrate, nitrite, and nitrosodimethylamine
105 Changes of omega-3 fatty acid content and lipid composition in canned tuna during 12-month storage
106 Alpha-linolenic acid content of commonly available nuts in Hangzhou
107 -
108 -
109 -
110 การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวและคุณสมบัติของโปรตีนจากข้าวโดยใช้เทคนิคแคปปิลลารี่อิเลคโตรโฟรีซีส
ปี พ.ศ. 2547
111 ข้าวเกรียบว่าวย่าง : ข้าวโป่ง = Indigenous rice cracker
112 ข้าวพองสไตล์ญี่ปุ่น = Japanese style puffed rice
113 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และคุณสมบัติของแป้ง ของข้าวตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
114 การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้เทคนิค SDS-PAGE : รายงานการวิจัยชุดโครงการข้าว : การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
115 การผลิตเค้กโดยใช้แป้งข้าวทดแทนข้าวสาลี
116 Relationship between serum uric acid and selected cardiovascular risk factors in Hangzhou populations
117 Uric acid status and its correlates in Hangzhou urban population
118 Polyunsaturated fatty acid content of edible insects in Thailand
119 Lean meat and heart health
120 Protein analysis for efficient screening of rice for variety and quality
121 Identification of Thairice varieties using capillary electrophoresis
122 -
123 -
124 -
ปี พ.ศ. 2546
125 Genetic Diversity of Croton L.(Euphorbiaceae) in Thailand
126 -
ปี พ.ศ. 2545
127 Potential of capillary electrophoresis for identification of Australian triticale varieties