ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริชัย นิลนพคุณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 2
3 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
6 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
7 Kasidit Nootong 1
8 สิทธิพร แอกทอง 1
9 Anawatch Mitpratan 1
10 Chariya Uiyyasathian 1
11 Waraporn Siriterm 1
12 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
13 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
14 Pantharee Boonsatorn 1
15 สมชัย วัฒนการุณ 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
18 Chayaporn Supachartwong 1
19 Acom Sornsute 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 กำจัด มงคลกุล 1
23 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
24 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
25 Yeshey Penjor 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
28 รุ่งราวี ทองกันยา 1
29 นภสร โกวรรธนะกุล 1
30 Phanphen Wattanaarsakit 1
31 Chonticha Srisawang 1
32 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
33 ศุกันยา ห้วยผัด 1
34 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
35 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
36 วินัย งามแสง 1
37 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
40 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
42 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 ไววิทย์ พุทธารี 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 Pornpimol Muanjai 1
47 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 วาสนา เสียงดัง 1
50 วัลลภ แย้มเหมือน 1
51 สำเริง แย้มโสภี 1
52 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
53 สุวิชา ทองสิมา 1
54 สมพร พรมดี 1
55 สายฝน ควรผดุง 1
56 สิริพร สิวราวุฒิ 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Walaisiri Muangsiri 1
59 Suchin Arunsawatwong 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
62 สุวดี ยาป่าคาย 1
63 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
64 ๋Janes, Gavin W. 1
65 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
66 Thanathon Sesuk 1
67 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
68 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
69 Thada Jirajaras 1
70 Rajalida Lipikorn 1
71 เอกชัย อดุลยธรรม 1
72 ประธาน ดาบเพชร 1
73 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 อวย เกตุสิงห์ 1
76 กระมล ทองธรรมชาติ 1
77 ประคอง ชอบเสียง 1
78 Boonchai Sangpetngam 1
79 Chalermpol Leevailoj 1
80 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
81 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
82 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
83 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
85 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
86 Srilert Chotpantarat 1
87 ศิริชัย ศิริกายะ 1
88 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
89 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
90 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
91 กาญจนา แก้วเทพ 1
92 Vanida Chantarateptawan 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
99 คัคนางค์ มณีศรี 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 ธวัชชัย สันติสุข 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
105 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
107 Somying Tumwasorn 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
112 วิไล ชินธเนศ 1
113 Wilai Anomasiri 1
114 Jaitip Paiboon 1
115 ละอองทิพย์ เหมะ 1
116 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
117 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 Puttipongse Varavudhi 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 Naiyana Chaiyabutr 1
122 Kitpramuk Tantayaporn 1
123 วิมล เหมะจันทร 1
124 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
125 Chakkaphan Sutthirat 1
126 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
127 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
128 พรรณี กาญจนพลู 1
129 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 สุมา เมืองใย 1
132 Ampa Luiengpirom 1
133 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
134 Kittisak Likhitwitayawuid 1
135 Panee Boonthavi 1
136 Sumphan Wongseripipatana 1
137 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
138 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
139 วัฒนชัย สมิทธากร 1
140 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
141 Supa Chantharasakul 1
142 Garnpimol C. Ritthidej 1
143 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 บรรจง คณะวรรณ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 Vimolmas Lipipun 1
150 ชอุ่ม มลิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
3 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์:ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
4 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล