ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริกานดา แหยมคง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ 9
2 ชนิกานต์ อินต๊ะแก้ว 9
3 อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์ 9
4 ชัชชัย สุจริต 3
5 คณะวิทยาการจัดการ 2
6 ศิริรัตน์ อยู่บาง 2
7 เทศบาลตำบล ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
8 องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
9 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
10 ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ 1
11 องค์การบริหาร ส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
12 ธิดารัตน์ เหมือนเดชา 1
13 รวมพร มาลา 1
14 องค์การบริหาร ส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
15 สกอ 1
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
17 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1
18 องค์การบริหารส่วน ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
19 องค์การบริหาร ส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
20 เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
21 องค์การบริหาร ส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 11
2 2553 3
3 2552 4
4 2551 2
5 2550 1
6 2547 4
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
2 โครงการลดขั้นตอนการรับจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
3 โครงการลดขั้นตอนการจัดการเหตุรำคาญแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2556 เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
4 อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
5 การพัฒนาการจัดการธุรกิจวิชาการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง
6 โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
8 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการลดขั้นตอนการทำงานด้านการขออนุญาตสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
9 โครงการปรับลดระยะเวลาการให้บริการกำหนดเลขที่บ้านประจำปี 2556 เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
10 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
11 โครงการปรับปรุงกระบวนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
12 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุง กระบวนงานจัดเก็บรายได้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
13 การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้น ของผู้เรียนรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14 เรื่อง สถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้น ของผู้เรียนรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
15 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุงการปฏิบัติงานการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
16 การสร้างและการพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบร่วมมือรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษารายวิชา การวิจัยทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
17 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานทะเบียนราษฎร. งานการให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และงานการให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
18 การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
19 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
20 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุง กระบวนการให้บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
21 ความคาดหวังด้านคุณภาพกับความเป็นจริงและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ดาบแร่เหล็กน้ำพี้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2547
22 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาบ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
23 การจัดการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาบ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
24 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
25 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์