ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิราภรณ์ ชื่นบาล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากแหนแดงที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากถังย่อยไร้อากาศจากฟาร์มเลี้ยงสุกร
ปี พ.ศ. 2557
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลจากจุลสาหร่าย Chlorella VULGARIS ในถังปฎิกรณ์ ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2556
3 การทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารกลุ่มไกลโฟเสทเพื่อใช้ฟื้นฟูดินในนาข้าว
4 การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยจุลสาหร่ายในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
5 การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย
ปี พ.ศ. 2553
6 การใช้สาหร่าย Spirulina platensis ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรและการนำกลับมาใช้ประโยชน์
7 การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย (ปี 2553)
8 การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย (ปี 2554)
9 การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย
ปี พ.ศ. 2552
10 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อกำจัดแอมโมเนียในฟาร์มไก่
11 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ำเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง
12 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อกำจัดแอมโมเนียในฟาร์มไก่
13 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ำเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง
ปี พ.ศ. 2551
14 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ำเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง (ปี 2551)
15 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ำเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง (ปี 2552)
16 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ำเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง
17 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเมล็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรแบบไม่ใช้ออกซิเจน
18 การกำจัดสีในน้ำกากส่าโดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม WHITE-ROT FUNGI และเชื้อยีสต์
ปี พ.ศ. 2550
19 การใช้สาหร่าย Spirulina platensis ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรและการนำกลับมาใช้ประโยชน์