ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศานิต เก้าเอี้ยน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพร อิศวิลานนท์ 7
2 ปิติ กันตังกุล 5
3 นงนุช ปรมาคม 5
4 นิรันดร์ จันทวงศ์ 3
5 ธันวา จิตต์สงวน 3
6 นพพงศ์ จุลจอหอ 3
7 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 3
8 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 3
9 สุปราณี งามประสิทธิ์ 3
10 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 3
11 อรวรรณ บุตรโส 2
12 อนุสนธิ์ อัตถปัญโญ 2
13 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 2
14 อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล 2
15 เอื้อ สิริจินดา 2
16 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
17 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 2
18 กัมปนาท เพ็ญสุภา 2
19 วินัย พุทธกูล 2
20 วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 2
21 นภาภรณ์ พรหมชนะ 2
22 สดใส ช่างสลัก 2
23 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
24 วีระ ภาคอุทัย 2
25 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 2
26 รวิสสาข์ สุชาโต 2
27 ณัฐพล พจนาประเสริฐ 2
28 อัจฉรา ปทุมนากุล 2
29 ชูศักดิ์ จอมพุก 2
30 วาสนา วงษ์รัตน์ 2
31 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
32 สมชาย โพธิสาร 1
33 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
34 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
35 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
36 เดชรัต สุขกำเนิด 1
37 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
38 พรวิภา พรมจีน 1
39 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
40 สุนันทา จันทกูล 1
41 เอ็จ สโรบล 1
42 นุชรินทร์ อยู่อำไพ 1
43 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
44 สุรเชษฐ จามรมาน 1
45 เทอดไชย ระลึกมูล, 2521- 1
46 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
47 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
48 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
49 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
50 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
51 ธนพร มั่นขจรพงษ์ 1
52 โสภิณ ทองปาน 1
53 วิจิตรา เผ่ากันทะ 1
54 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
55 ชไมพร เอกทัศนาวรรณ 1
56 นงนุช อังยุรีกุล 1
57 จุฑารัตน์ พรหมทัต 1
58 มนตรี กองมงคล 1
59 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
60 วิรดา บินรัมย์ 1
61 วรรณพร ดอกจำปา 1
62 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
63 จิราพร เรืองคล้าย 1
64 ณัฐวรรณ พุทธเจริญ 1
65 เบญจพร ภูฆัง 1
66 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
67 ศิริพร งามเชย 1
68 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
69 อภิญญา จุฑางกูร 1
70 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
71 งามจิตร โล่วิทูร 1
72 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
73 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
74 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
75 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
76 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
77 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
78 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
79 จันทนา ไพรบูรณ์ 1
80 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
81 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
82 อิสริยา บุญญะศิริ 1
83 สุวรรณา สายรวมญาติ 1
84 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
85 สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 1
86 วรพล เพ็งพินิจ 1
87 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
88 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
89 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
90 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
91 เอมอร อังสุรัตน์ 1
92 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
93 ชะบา จำปาทอง 1
94 ผศ.ดร.ปิติ กันตังกุล 1
95 ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
96 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
97 วรดี จงอัศญากุล 1
98 นายวีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 1
99 วินัศ ภูมินาถ 1
100 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
101 สมนิมิตร พุกงาม 1
102 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
103 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
104 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
105 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 2
3 2555 6
4 2554 4
5 2553 3
6 2552 4
7 2551 2
8 2550 3
9 2549 1
10 2547 1
11 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
2 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
3 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรแม่พันธุ์สองสายเลือด สายพันธุ์ประเทศเดนมาร์คของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
ปี พ.ศ. 2556
4 ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อการผลิตเบต้าแคโรทีน
8 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
9 แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร
10 แผนธุรกิจสำหรับกลุ่มข้าวชุมชนบ้านหนองมะม่วง จังหวัดนครปฐม
11 การประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ บ้านดอนชาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
12 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ
13 เครือข่ายคุณค่ายางพารา (ปีที่ 2)
14 โซ่อุปทานการขนส่งยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
15 การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการจัดหาอ้อย ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2553
16 โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน : เครือข่ายคุณค่ายางพารา
17 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุนทำสวนส้มเขียวหวานโดยใช้ระบบชลประทานจุลภาค กับระบบการให้น้ำแบบเดิมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
18 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกยางพารา ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2552
19 การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร
20 ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตข้าวของไทยและการมองไปข้างหน้า
21 ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตของข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
22 การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานการผลิดกาแฟในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
23 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
24 การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานกล้วยหอมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
25 การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานพริกชี้ฟ้าในประเทศไทย
26 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินและความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของสหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด จังหวัดลพบุรี
27 การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนลำไยในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2549
28 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก 2547
ปี พ.ศ. 2547
29 ดัชนีการคัดเลือกโคนมลูกผสม จากลักษณะปริมาณน้ำนม อายุเมื่อคลอดครั้งแรก และช่วงการคลอดครั้งแรก