ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการส่งออกมะม่วงและมังคุด
2 การเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย (แผนงานวิจัย) / การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการส่งออกมะม่วงและมังคุด (โครงการย่อย)
ปี พ.ศ. 2555
3 Communicating water-related climate change risks to improve local adaptation in the deltas of the Mekong regions
4 การพัฒนาแบบจำลองการโปรแกรมจำนวนเต็มแบบผสมเพื่อการเลือกท่าเรือไทยและประเทศเพื่อนบ้านในการเป็นท่าเรือศูนย์กลางที่เหมาะสมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5 โครงการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระดับชุมชนและจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจังหวัดที่บูรณาการ เรื่อง ความยากจนและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
6 การสำรวจความต้องการได้รับบริการวิชาการด้านพาณิชยนาวี ในเขตพื้นที่บางแสนและพัทยา
7 การออกแบบเส้นทางเดินเรือแบบประจำเส้นทางที่เหมาะสมในทวีปเอเชีย
8 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าเหล็ก (Steel hub) ในประเทศไทย