ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 7
2 โสมสกาว เพชรานนท์ 4
3 วรดี จงอัศญากุล 3
4 สมหมาย อุดมวิทิต 3
5 รสดา เวษฎาพันธุ์ 3
6 สุมาลี สันติพลวุฒิ 3
7 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 2
8 ดรรชนี เอมพันธุ์ 2
9 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 2
10 ศุกร์ฤทัย ล้อมเจริญชัย 1
11 ดาราวรรณ วิรุฬหผล 1
12 นงนุช อังยุรีกุล 1
13 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
14 สยุมพร โยธาสมุทร 1
15 อภิญญา ละอองเอก 1
16 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 1
17 เรืองขวัญ เรืองรัมย์ 1
18 ฉัฐธวัช จริยานันทเนตร 1
19 การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศไทย 1
20 ไวย์กูณ พรสิลเกียรติ์ 1
21 ชุติมา สิงหนาท 1
22 บุญส่ง คงคาทิพย์ 1
23 น.ส.เกวลิน มะลิ 1
24 น.ส.พรทิพา แซ่เอี้ยว 1
25 นส.ณัฐสุชา วุฒิปาณี 1
26 อ.พงษ์เทพ มังคะลี 1
27 สาโรช อังสุมาลิน 1
28 รศ.ดร.เรวัตร รศ.ดร.เรวัต 1
29 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
30 นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ 1
31 ศลิษา สุจิตวรสาร 1
32 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
33 ธนา สมพรเสริม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 2
4 2553 6
5 2552 3
6 2551 3
7 2549 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบการอำนวยความยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์
3 การสำรวจความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556-2559
4 บทบาทของอัตราดอกเบี้ยต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
5 การศึกษาดัชนีชี้วัดสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
6 แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคเหนือ
7 ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553
8 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
9 สถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ
10 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาสิทธิในการเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ
11 ศศินา ธีระสาร
12 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งจดทะเบียนแล้ว
13 ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การนำเข้าชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จากประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
14 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการแสงสยาม
15 การประเมินผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
16 โครงการสำรวจทิศทางและแนวโน้มการลงทุน
ปี พ.ศ. 2551
17 การดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
18 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
19 ผลกระทบของเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียต่อการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม
ปี พ.ศ. 2549
20 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
21 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม