ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพของผู้ว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1
2 การพัฒนาอาชีพของผู้ประกอบอาหารครัวไทย
3 การพึ่งตนเองของแรงงานในชุมชนบางขนุน จังหวัดนนทบุรี
4 การตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)
5 แนวทางการพัฒนาคนในองค์กรตามความสามารถเชิงสมรรถนะหลักขององค์กร :
6 การคุ้มครองตนเองด้านสุขภาพของพนักงานบริษัทประกันชีวิต A
7 การพัฒนาสายอาชีพพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2549
8 ความคาดหวังของผู้นำแรงงานต่อการเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน