ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มประสิทธิภาพเคมิลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ด้วยอนุภาคควอนตัมดอทชนิดปราศจากโลหะแคดเมียมสำหรับการประยุกต์ใช้ตรวจวัดโลหะหนักบางชนิดที่ตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2558
2 การประดิษฐ์อุปกรณ์มีโซฟลูอิดิกส์แบบใช้แล้วทิ้ง สำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิดโดยการตรวจวัดการเปล่งแสงเคมิลูมิเนสเซนต์ชนิดเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2556
3 เทคนิคคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการขนาดจิ๋วชนิดโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนต์ เพื่อการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารบางชนิด
ปี พ.ศ. 2554
4 อิเลคโทรเคมิลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ออนอะชิปสำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพ บางชนิดที่ปนเปื้อนในอาหาร
5 อิเลคโทรเคมิลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ออนอะชิปสำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพ บางชนิดที่ปนเปื้อนในอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิเคราะห์อนุพันธ์ไนโตรฟูรานบางชนิดในอาหารโดยวิธีโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูงโดยใช้วิธีการตรวจวัดแบบเคมิลูมิเนสเซนต์
7 การพัฒนาวิธีเพอร์วาพอเรชันโฟลอินเจคชันร่วมกับการตรวจวัดการเรืองแสงด้วยปฏิกิริยาเคมีสำหรับการวิเคราะห์สารปนเปื้อนทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาเทคนิคไมโครโฟลอะนาลิซีสสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้นในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดร่วมกับการตรวจวัดแบบเคมิลูนิเนสเซนต์
9 การพัฒนาเทคนิคไมโครโฟลอะนาลิซีสสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้นในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดร่วมกับการตรวจวัดแบบเคมิลูนิเนสเซนต์
10 การพัฒนาวิธีการและการประเมินผล วิธีการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน โดยหลักการของ MnO4- Oxidizable Carbon Fraction เพื่อใช้เป็นดัชนีประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาวิธีการแยกสารแบบออนไลน์ ร่วมกับวิธีเคมิลูมิเนสเซนต์โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส สำหรับวิเคราะห์ซัลไฟต์ในอาหารหมัดดอง
ปี พ.ศ. 2550
12 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจกชันอะนาลิซีส สำหรับการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2549
13 การออกแบบและสร้างระบบโพลอินเจกชันอะนาลิซีส สำหรับการประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
14 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจกชันอะนาลิซิส สำหรับการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
15 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจกชันอะนาลิซิส สำหรับการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร