ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก 12
2 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 9
3 มยุรี กระจายกลาง 5
4 อุทัย วิชัย 5
5 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 5
6 อโณทัย ตั้งสำราญจิต 5
7 อรสร สารพันโชติวิทยา 4
8 พัฒนา ศรีพลากิจ 4
9 กัญชลี เจติยานนท์ 3
10 Sakchai Wittaya-areekul 3
11 มัลลิกา ชมนาวัง 3
12 อนันต์ อุ่นอรุณ 3
13 พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ 2
14 จุรีรัตน์ ประสาร 2
15 ภัญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 2
16 Chureerat Prahsarn 2
17 Jittiporn Kruenate 2
18 จิตติ์พร เครือเนตร 2
19 ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 1
20 ถนอมศักดิ์ บุญภักดี 1
21 กัญชลี เจติยนนท์ 1
22 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 1
23 กรกนก อิงคนินันท์ 1
24 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 1
25 บุญรัตน์ ประทุมชาติ 1
26 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 1
27 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
28 Suntaree Siraratprapa 1
29 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
30 Thanawadee Leejarkpai 1
31 สุนทรี ศิรรัตน์ประภา 1
32 นวลจันทร์ พารักษา 1
33 จตุรงค์ สุภาพพร้อม 1
34 สุเจตน์ ชื่นชม 1
35 อัญชลี สิริกุลขจร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2554 2
4 2552 5
5 2551 10
6 2550 5
7 2549 3
8 2548 2
9 2547 2
10 2545 2
11 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบความคงตัวของตำรับสารสกัดจากใบฝรั่งรูปแกรนูลแบบระยะยาว และเมื่อผสมกับอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2556
2 การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากฝรั่งในอาหารสุกรขุน
3 การพัฒนาตำรับเอ็นแคปซูเลชั่นของสารสกัดพริกในอนุภาคไขมันและการทดสอบประสิทธิภาพในการไล่ล่าหนู
4 การทดสอบความคงตัวของตำรับสารสกัดจากใบฝรั่งรูปแกรนูลแบบระยะยาว และเมื่อผสมกับอาหารสัตว์
5 การพัฒนาตำรับเอ็นดูแคปซูเลชันของสารสกัดพริกในอนุภาคไขมันและการทดสอบประสิทธิภาพในการไล่หนู
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาตำรับเอ็นดูแคปซูเลชันของสารสกัดพริกในอนุภาคไขมันและการทดสอบประสิทธิภาพในการไล่หนู
7 การทดสอบความคงตัวของตำรับสารสกัดจากใบฝรั่งรูปแกรนูลแบบระยะยาว และเมื่อผสมกับอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช
9 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
10 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
11 การพัฒนาวิชาการผลิตพลูคาวแคปซูล โดยควบคุมคุณภาพ ด้วยการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง
12 การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
ปี พ.ศ. 2551
13 การใช้ไรโซแบคทีเรียเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคกุ้งแห้ง โรคเหี่ยวเขียว และโรครากและโคนเน่า
14 การเตรียมไมโครอิมัลชันของสารสกัดพริกไทยดำ และพริกสำหรับการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
15 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดของสารสกัดผสมขิง พริกไทย และดีปลี และยาเม็ดควบคุมการปลดปล่อยของสารสกัดขิง พริกไทยและดีปลี
16 การพัฒนาตำรับยาเม็ดแบบธรรมดาและยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นจากสารสกัดพริก
17 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การพัฒนายาเม็ดสารสกัดพรมมิ
18 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดของสารสกัดผสมขิง พริกไทย และดีปลี และยาเม็ดควบคุมการปลดปล่อยของสารสกัดขิง พริกไทยและดีปลี
19 การพัฒนาตำรับยาเม็ดแบบธรรมดาและยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นจากสารสกัดพริก
20 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของยูจีนอล เพื่อพัฒนาเป็นยาชาเฉพาะที่และยาสลบในสัตว์น้ำ
21 การเตรียมไมโครอิมัลชัน ของสารสกัดพริกไทยดำ และพริก สำหรับการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
22 การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จากไรโซแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2550
23 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
24 การพัฒนาแผ่นฟิล์มหอมระเหยเพื่อลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
25 การพัฒนาวิธีการผลิตพลูคาวแคปซูลโดยควบคุมคุณภาพด้วยการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง
26 การพัฒนาตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม
27 การพัฒนาตำรับยาเม็ดแบบธรรมดา และยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นจากสารสกัดพริก
ปี พ.ศ. 2549
28 การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
29 การพัฒนาวัสดุปิดแผลคอมพอสิต
30 การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
31 การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา
32 การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา
ปี พ.ศ. 2547
33 การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
34 การตั้งตำรับและการควบคุมคุรภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กะเพรา โหระพา
ปี พ.ศ. 2545
35 การใช้อินโดเมทาซินชนิดกึ่งผลึกในการเตรียมยาเม็ดชนิดควบคุมการปลดปล่อย
36 การใช้อินโดเมทาซินชนิดกึ่งผลึกในการเตรียมยาเม็ดชนิดควบคุมการปลดปล่อย