ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดา อินทรวิชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเลการพัมนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
2 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อชุมชน
3 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการตรวจสอบความสุกแก่ผลไม้
4 เครื่องสีข้าว
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า
6 การออกแบบและพัฒนาวิทยุบังคับสำหรับควบคุมกระบือ
7 โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก)
8 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2552
9 การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง
ปี พ.ศ. 2551
10 การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง
ปี พ.ศ. 2550
11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการผลิตข้าวกล้องในระดับชุมชน
12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนไม่จบตามเวลาที่กำหนด : ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
13 เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง