ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดา พรึงลำภู
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศักดา พรึงลำภู,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ 11
2 ไพโรจน์ วิริยจารี 6
3 เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ 4
4 วีระพันธ์ เกียรติภักดี 4
5 วิชัย เอกพลากร 4
6 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 4
7 สาคร พรหมขัติแก้ว 4
8 เกษร จันทร์ศิริ 4
9 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 4
10 สุกัลยา ศิริน้อย 4
11 มุกดา ชาติบัญชาชัย 4
12 ยุวดี พีรพรพิศาล 4
13 จำนงค์ กิ่งแก้ว 3
14 สุพรรษา จรรยา 2
15 สุรพันธ์ เพ็ชรไพสิฐ 2
16 ไพโรจน์ หมื่นสาร 2
17 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ 2
18 วิมลิน เหล่าศิริถาวร 2
19 อนงค์ สุนทรานนท์ 2
20 ไม่มีข้อมูล 2
21 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
22 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
23 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
24 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
25 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
26 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
27 ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ 2
28 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
29 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
30 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
31 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
32 พีรเดช พูลสุข 2
33 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
34 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
35 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
36 วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา 2
37 ปราณี ชาญณรงค์ 2
38 ละออ ตันติศิรินทร์ 2
39 ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 2
40 ประหยัด สายวิเชียร 2
41 พัชราภรณ์ อารีย์ 2
42 อัญชลี จันทร์ประเสริฐ 1
43 พิสมัย นนประสาท 1
44 อุบลวรรณ ปันทะ 1
45 ภีระวรรณ พิเคราะห์งาน 1
46 รจนา ทับทิมทอง 1
47 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 1
48 หนึ่งฤทัย เมืองสุวรรณ 1
49 อานงค์ ใจแน่น 1
50 พันธะจิต ดังก้อง 1
51 ฤตินันท์ สมุทร์ทัย 1
52 อุเทน ปัญโญ 1
53 อาภาพร อวดผล 1
54 ธวัชชัย คำรินทร์ 1
55 ดวงดาว บุญชัย 1
56 สุภกิจ ไชยพุฒ 1
57 เยาวลักษณ์ ทรัพย์ศิริ 1
58 วัชรางค์ ยั่งยืน 1
59 เกษรา จันทรสิทธิผล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 5
6 2551 1
7 2547 2
8 2546 3
9 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาหญิงที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
2 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวแต๋นผลิตในหมู่บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
3 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวซอยที่ขายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียง
ปี พ.ศ. 2554
5 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
6 การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
7 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
8 การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลูออไรด์ในน้ำดื่มในตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลของการให้คำปรึกษา ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ต่อน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน
10 การรับรู้และการใช้ฉลากโภชนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 การตรวจหายีสต์และเชื้อราในน้ำผักและน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
12 การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้สัมผัสอาหารและคุณภาพอาหาร ทางด้านจุลชีววิทยา ในร้านจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภค
13 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ ของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2551
14 การตรวจหาแบคทีเรีย ในอาหารปรุงสำเร็จที่จำหน่าย ณ โรงอาหาร ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2547
15 ผลการให้คำปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ต่อการลดน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน
16 วิถีการดำเนินชีวิตและภาวะไขมันในเลือดของบุคลากรโรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
17 โภชนบัญญัติ 9 ประการ และภาวะโภชนาการของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ : ความรู้และการปฏิบัติ
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
19 การบริโภคอาหารหลัก 5 หมู่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักกีฬาประเภททีม จังหวัดเชียงใหม่