ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศฬิษา สังวิเศษ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อธิปัตย์ คลังบุญครอง 2
2 ธูปหอม พิเนตรเสถียร 2
3 ลาวัลย์ จันทร์อัมพร 2
4 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
5 กัลยกร โปร่งจันทึก 2
6 อำนาจ เอี่ยมวิจารณ์ 2
7 ศรีสุดา รื่นเจริญ 2
8 มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย 2
9 อมฤต วงษ์ศิริ 2
10 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 2
11 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 2
12 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 2
13 พรทิพย์ แพงจันทร์ 2
14 มนต์ชัย มนัสสิลา 2
15 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 2
16 สุภาพร ธรรมสุระกุล 2
17 สมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ 2
18 ศิริลักษณ์ จิตรอักษร 2
19 ศศิธร ประพรม 2
20 เปรมจิตต์ ถิ่นคำ 2
21 ศิริลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
22 อัจฉรา นันทกิจ 2
23 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 2
24 นิศารัตน์ ทวีนุต 2
25 ประไพ ทองระอา 2
26 รัฐกร สืบคำ 2
27 ทิวาพร ผดุง 2
28 พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ 2
29 สุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2550 1
3 543 3