ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เล็ก สมบัติ 14
2 ภาวนา พัฒนศรี 8
3 ปฏิญญา แกล้วทนงค์ 4
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 4
5 ระพีพรรณ คำหอม 4
6 สุดสงวน สุธีสร 4
7 นิภา ส. ตุมรสุนทร 4
8 ไม่มีข้อมูล 2
9 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
10 วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 2
11 ธนิกานต์ ศักดาพร 2
12 สายจิตร สิงหเสนี 2
13 จิรา สาครพันธ์ 2
14 ยุพา วงศ์ไชย 2
15 ระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ 1
16 งามชื่น ด้วงหวา 1
17 จรรยารัตน์ ชำนาญวาด 1
18 ฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ 1
19 พัชรี ศรีงาม 1
20 กุณฑลี เงาแสงธรรม 1
21 กฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา 1
22 ประภาพรรณ ธนูสนธิ์ 1
23 ภัสวี ขุนเทพ 1
24 ปิติกาญจน์ สิทธิเดช 1
25 สิทธิพล รัตนากร 1
26 ปราณีต นาคคล้าย 1
27 พิมล แสงสว่าง 1
28 คเชนทร์ ปานสงฆ์ 1
29 วรพร เรืองรัตนตรัย 1
30 พรทิพย์ ฐิตวัฒนกุล 1
31 สุพิชา วรากุลนุเคราะห์ 1
32 พระมหาพีรพัฒน์ พันศิริ 1
33 พัณณ์อร ธรปัณณะเศรษฐ์ 1
34 ปกรณ์ ดุลบุตร 1
35 นภา เศรษฐกร 1
36 สุวรา แก้วนุ้ย 1
37 ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ 1
38 วิมลพรรณ กุญแจทอง 1
39 ธีราวุฒิ วังสมบัติ 1
40 สุวรีย์ ไชยวงศ์ 1
41 ชานนท์ โกมลมาลย์ 1
42 ลัดดา สุทนต์ 1
43 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
44 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
45 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
46 อุบล หลิมสกุล 1
47 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
48 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
49 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
50 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
51 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
52 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
53 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
54 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
56 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
57 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
59 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
60 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
61 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
62 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
64 คมคาย บุญเสริมสุข 1
65 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
66 บรรลุ ศิริพานิช 1
67 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
69 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
70 นเรศ สวัสดิกุลวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 11
5 2551 15
6 2549 1
7 2548 1
8 2541 1
9 2536 1
10 2534 1
11 2517 1
12 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2554
2 The Integrations of Long term Care System for the Elderly in Thailand.ร
3 การใช้แบบจำลอง CIPP ในการประเมินการรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี
4 ความคาดหวังและความเป็นไปต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาควัดโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาต้นแบบการจัดสวัสดิการชุมชนของกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
6 การวัดภาวการณ์พึ่งพาตนเอง (Self-Reliance) ของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกสหพันธ์ ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
7 ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนชนบทไทย
8 ลักษณะการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 :
9 ทัศนะต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช
10 การทดสอบความตรงของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ :
11 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ให้บริการกับเด็กพิการในสถานสงเคราะห์เด็กพิการ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของผู้ติดยาเสพติด คลินิกยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
13 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสอข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศไทย
15 ทัศนะของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขตอุตสาหกรรมภาคกลางต่อการเสริมสร้างจิตบริการ
16 การประยุกต์ใช้แบบจำลองของเคริกแพตทริคในการประเมินและ ติดตามผลโครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน กลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
17 การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2551
18 แนวทางการพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการเด็ก
19 แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมเป็นกรรมการสงเคราะห์ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพื้นที่เขตภาคกลาง
20 ความรู้และความต้องการต่อการประกันสังคมของแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ขับรถสามล้อเครื่องรับจ้างในจังหวัดนนทบุรี
21 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบริการทางการศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล :
22 การเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีศักยภาพของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
23 การพัฒนากระบวนการประสานงานด้านต่างประเทศในทัศนะของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
24 การพัฒนาบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในระดับครอบครัวกรณีศึกษา :
25 การใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายของสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
26 แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเมือง :
27 รูปแบบกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในทัศนะของผู้นำกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา
28 แนวทางการพัฒนาการประสานงานของอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดอ่างทอง
29 การใช้แบบทดสอบ Rubin's self esteem scale ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ :
30 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
31 การศึกษาทิศทางการพัฒนาบริการฟื้นฟูอาชีพคนพิการในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2549-2558) ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยใช้เทคนิค EDFR
32 ทัศนะต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานสำนักงานประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
33 ระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2548
34 ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2541
35 โครงการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุครบวงจร : การศึกษาการเกื้อหนุนทางสังคมแก่ผู้สูงอายุภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2536
36 การศึกษาศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม ที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2534
37 แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2517
38 การสำรวจเกี่ยวกับ การเรียนรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน ครอบครัวของชาวชนบท หมู่บ้านกอ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี