ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิธร ประพรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 6
2 พรทิพย์ แพงจันทร์ 5
3 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 5
4 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 5
5 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 5
6 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
7 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
8 ณิชา โป้ทอง 3
9 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
10 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
11 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
12 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
13 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
14 รัศมี สิมมา 3
15 สายชล แสงแก้ว 3
16 รจนา ไวยเจริญ 3
17 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
18 กาญจนา ทองนะ 3
19 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
20 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
21 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
22 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
23 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
24 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
25 ญาณิน สุปะมา 3
26 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
27 พวงผกา อ่างมณี 3
28 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
29 กิตติพร เจริญสุข 3
30 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 3
31 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
32 ปรัชญา เอกฐิน 3
33 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
34 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
35 เสาวรี บำรุง 3
36 เบญจมาศ คำสืบ 3
37 เมธาพร พุฒขาว 3
38 สุเทพ สหายา 3
39 อัมพร วิโนทัย 3
40 จรรยา มณีโชติ 3
41 ลักขณา บำรุงศรี 3
42 มานิตา คงชื่นสิน 3
43 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
44 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
45 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
46 อนุชา เหลาเคน 3
47 มัตติกา ทองรส 3
48 อิทธิพล บรรณาการ 3
49 สุนัดดา เชาวลิต 3
50 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
51 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
52 ชมัยพร บัวมาศ 3
53 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
54 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
55 วลัยพร ศะศิประภา 3
56 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
57 ปิยะรัตน์ จังพล 3
58 ศิริลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
59 ศฬิษา สังวิเศษ 2
60 สุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์ 2
61 อมฤต วงษ์ศิริ 2
62 เปรมจิตต์ ถิ่นคำ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 6