ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิธร ประพรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 6
2 พรทิพย์ แพงจันทร์ 5
3 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 5
4 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 5
5 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 5
6 เสาวรี บำรุง 3
7 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
8 เบญจมาศ คำสืบ 3
9 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
10 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
11 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
12 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
13 ลักขณา บำรุงศรี 3
14 มานิตา คงชื่นสิน 3
15 อนุชา เหลาเคน 3
16 อัมพร วิโนทัย 3
17 สุเทพ สหายา 3
18 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
19 สุนัดดา เชาวลิต 3
20 อิทธิพล บรรณาการ 3
21 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
22 เมธาพร พุฒขาว 3
23 ปรัชญา เอกฐิน 3
24 ชมัยพร บัวมาศ 3
25 มัตติกา ทองรส 3
26 จรรยา มณีโชติ 3
27 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
28 ปิยะรัตน์ จังพล 3
29 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
30 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
31 วลัยพร ศะศิประภา 3
32 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
33 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
34 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
35 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
36 ณิชา โป้ทอง 3
37 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
38 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
39 รจนา ไวยเจริญ 3
40 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
41 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
42 รัศมี สิมมา 3
43 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
44 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
45 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
46 สายชล แสงแก้ว 3
47 ญาณิน สุปะมา 3
48 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
49 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
50 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
51 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 3
52 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
53 กิตติพร เจริญสุข 3
54 พวงผกา อ่างมณี 3
55 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
56 กาญจนา ทองนะ 3
57 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
58 ศิริลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
59 ศฬิษา สังวิเศษ 2
60 สุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์ 2
61 อมฤต วงษ์ศิริ 2
62 เปรมจิตต์ ถิ่นคำ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 6