ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิธร ประพรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 6
2 พรทิพย์ แพงจันทร์ 5
3 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 5
4 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 5
5 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 5
6 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
7 ปิยะรัตน์ จังพล 3
8 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
9 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
10 ชมัยพร บัวมาศ 3
11 มัตติกา ทองรส 3
12 อนุชา เหลาเคน 3
13 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
14 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
15 อิทธิพล บรรณาการ 3
16 วลัยพร ศะศิประภา 3
17 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
18 เมธาพร พุฒขาว 3
19 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
20 รจนา ไวยเจริญ 3
21 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
22 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
23 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
24 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
25 รัศมี สิมมา 3
26 เบญจมาศ คำสืบ 3
27 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
28 ปรัชญา เอกฐิน 3
29 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
30 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
31 สุนัดดา เชาวลิต 3
32 เสาวรี บำรุง 3
33 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
34 กาญจนา ทองนะ 3
35 กิตติพร เจริญสุข 3
36 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 3
37 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
38 พวงผกา อ่างมณี 3
39 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
40 ณิชา โป้ทอง 3
41 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
42 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
43 สายชล แสงแก้ว 3
44 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
45 ญาณิน สุปะมา 3
46 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
47 มานิตา คงชื่นสิน 3
48 อัมพร วิโนทัย 3
49 สุเทพ สหายา 3
50 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
51 ลักขณา บำรุงศรี 3
52 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
53 จรรยา มณีโชติ 3
54 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
55 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
56 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
57 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
58 ศิริลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
59 ศฬิษา สังวิเศษ 2
60 สุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์ 2
61 อมฤต วงษ์ศิริ 2
62 เปรมจิตต์ ถิ่นคำ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 6