ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรเทพ วรรณรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศรเทพ วรรณรัต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sornthep Vannarat 20
2 สุริยะ อุรุเอกโอฬาร 8
3 ศุภกิจ พฤกษอรุณ 7
4 ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ 5
5 Suriya U-ruekolan 5
6 พิษณุ เล้าแสงฟ้า 4
7 เชรษฐา รัตนพันธ์ 3
8 พิทักษ์ แท่นแก้ว 3
9 Ekasit Kijsipongse 3
10 สงกรานต์ ศิริเดชาชัย 3
11 เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ 3
12 Supakit Prueksaaroon 3
13 Yoshiyuki Kawazoe 3
14 ฉัตรชัย สุขสอาด 3
15 Thiti Bovornratanaraks 2
16 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 2
17 ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2
18 เจษฎา เพ็งสุวรรณ 2
19 Marcel H. F. Sluiter 2
20 คำรณ อรุณเรื่อ 2
21 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 2
22 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
23 Chanchana Thanachayanont 2
24 Phithak Thaenkaew 2
25 Piyawut Srichaikul 2
26 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
27 Sirod Sirisup 2
28 จิรายุส ผลทิพย์ 1
29 มัลลิกา วัฒนาวงศ์ 1
30 Itti Rittaporn 1
31 สุปราณี ธีระวัฒนสุข 1
32 Kritsana Sagarik 1
33 วุฒิชัย พาราสุข 1
34 Prapasri Asawakun 1
35 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
36 Charoensak Lao-ngam 1
37 ธาดา ศิริโชติ 1
38 ชลดา วามสิงห์ 1
39 กำธร ไกรรักษ์ 1
40 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 1
41 อภิรัตน์ ภูษิตตระกูล 1
42 สุภา หารหนองบัว 1
43 ถนัด เหลืองนฤทัย 1
44 ภาคภูมิ บุญญานันต์ 1
45 Watcharakon Noothong 1
46 วัชรากร หนูทอง 1
47 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
48 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
49 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
50 Vinich Promarak 1
51 Siriporn Jungsuttiwong 1
52 สายฝน ทมกระโทก 1
53 Apirath Phusittrakool 1
54 วินิช พรมอารักษ์ 1
55 Taweesak Sudyoadsuk 1
56 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 1
57 Veera Muangsin 1
58 Supawadee Namuangrak 1
59 Naiyana Sahavechaphan 1
60 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
61 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 1
62 รูฟโฟโล, เดวิด 1
63 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 1
64 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
65 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
66 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
67 Komsilp Kotmool 1
68 Pornmongkol Jimlim 1
69 พรมงคล จิ้มลิ้ม 1
70 คมศิลป์ โคตมูล 1
71 David Ruffolo 1
72 จักร แสงมา 1
73 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
74 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 1
75 Supot Hannongbua 1
76 Supaporn Dokmaisrijan 1
77 Rapee Gosalawit 1
78 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
79 Joydeep Dutta 1
80 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 1
81 W. Meeto 1
82 Teerakiat Kerdcharoen 1
83 Songwut Suramitr 1
84 Piyarat Nimmanpipug 1
85 Janchai Yana 1
86 Kasame Tritrakan 1
87 Jedsada Phengsuwan 1
88 เกษม ตริตระการ 1
89 วีระ เหมืองสิน 1
90 Suwabun Chirachanchai 1
91 Kamron Aroonrua 1
92 Vannajan Sanghiran Lee 1
93 Pitsanu Lousangfa 1
94 Thiraphat Vilaithong 1
95 ทรงวุฒิ สุรมิตร 1
96 Keivan Esfarjani 1
97 Piyawath Tapsnit 1
98 ทีปานิส ชาชิโย 1
99 ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 1
100 Songkran Siridejachai 1
101 Chesta Ruttanapun 1
102 Teepanis Chachiyo 1
103 วิทยา คงหาเพชร 1
104 Wittaya Konghaped 1
105 Vara Varavithya 1
106 วรา วราวิทย์ 1
107 Laddawan Supadee 1
108 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
109 Renu Sharma 1
110 Jose Hodak 1
111 Siu-Tat Chui 1
112 Somboon Sahasithiwat 1
113 Pimpa Limthongkul 1
114 Pongpan Chindaudom 1
115 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
116 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
117 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
118 Udomsilp Pinsook 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 5
5 2551 7
6 2550 5
7 2549 2
8 2548 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 2
12 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real time เพื่อการติดตามระบบนิเวศปะการังระยะยาว (กรณีศึกษา เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต)
ปี พ.ศ. 2554
2 Proton transfer reactions and dynamics in protonated water clusters
ปี พ.ศ. 2553
3 ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids
4 An Elastic Animation Render Farm on Cloud Computing Using OPen Source Software
5 ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลขของตัวทำความเย็นเส้นลวดนาโนซิลิกอนเทอร์โมอิเล็กตริกในสภาวะคงตัว
6 COMPUTER-AIDED DESIGN OF OLED MATERIALS: A MOLECULAR MODELING APPROACH FOR OPTICAL PROPERTIES OF alpha-FLUORENYL OLIGOTHIOPHENES
7 Molecular dynamics simulations of Krytox-SilicaeNafion composite for high temperature fuel cell electrolyte membranes
ปี พ.ศ. 2552
8 การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง
9 กริดสารสนเทศ
10 พัฒนาบริการกริดคอมพิวติ้งเพื่อการคำนวณและสารสนเทศ
11 พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์
12 An Implementation of Web Portal for 3D Rendering Service Deployment and Access on Linux Clusters
ปี พ.ศ. 2551
13 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
14 การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์วิเคราะห์สนามไฟฟ้าในตัวสเตเตอร์บาร์สำหรับเครื่องจักรกลหมุนไฟฟ้ากำลัง
15 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณ ระยะที่ 1
16 กรอบการทำงานสำหรับการพิสูจน์ตัวตน และจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานแบบศูนย์กลางบนสภาวะแวดล้อมคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์
17 Density Functional Theory Calculations of Phase Transition in AgInTe2 under High Pressure
18 คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบเพียร์-ทู-เพียร์ ที่ทำงานร่วมกับระบบกริดได้
19 Structural and Electronic Properties of Poly(fluorene-vinylene) Copolymer and Its Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory Investigation
ปี พ.ศ. 2550
20 Virtualization overhead of CPU and I/O processing in the Xen Virtual Machines
21 Computational Study of Sr Under High Pressure
22 การจัดกลุ่มโดยใช้ชื่อเอลิเมนต์ของโครงสร้างฐานข้อมูล
23 ระบบ Gfarm File System
24 การพัฒนาต้นแบบ และทดสอบประสิทธิภาพเชิงคำนวณบนระบบกริดคอมพิวติ้ง
ปี พ.ศ. 2549
25 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
26 ต้นแบบระบบบริการใบรับรองเนคเทคกริดระดับห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2548
27 รอบรู้ไอที เล่ม 4
ปี พ.ศ. 2546
28 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2545
29 Effect of Strain on Alloying in InAs/GaAs Heterostructure
ปี พ.ศ. 2544
30 Effect of Elastic Interaction on Self-Assembled Island Spatial Arrangement
31 First-principles study of solute-dislocation interaction in aluminum-rich alloys
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 Effects of Buoyancy on Heat Transfer on Circular Staggered Cylinders
33 An implementation of virtualization cluster: Extending Beowulf cluster using virtualization cluster management and image storage
34 The One-Stop and Multi-faceted Observation Data Service for Supporting an Efficient Environmental Management
35 Autonomic resource provisioning in Rocks Clusters using eucalyptus Cloud computing
36 Marine litter observed by tidal circulation at Phi Phi Islands, Andaman Sea
37 The development of interactive 3D spring visualization for periodic multidimensional direction time-series data sets