ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีไพร สกุลพันธ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง 9
2 กมลวรรณ มั่งคั่ง 7
3 สุกัญญา สุจาคำ 7
4 อิราวัฒน์ ชมระกา 5
5 วรรณกนก เขื่อนสุข 4
6 นิยดา รักวงษ์ 2
7 สิทธิพร พรอุดมทรัพย์ 2
8 พิชญาพร พีรพันธุ์ 2
9 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
10 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 2
11 สกว. 1
12 องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่สำ อำเภศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
13 องค์การบริหารส่วน ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
15 เจษฎา มิ่งฉาย 1
16 สร้อยรัตน์ดา สามโพธิ์ศรี 1
17 องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
18 สุทธิรัตน์ ปาลาศ 1
19 กัลยรัตน์ คำพรม 1
20 สุภัญชลี อ้นไชยะ 1
21 ธิดารัตน์ เหมือนเดชา 1
22 จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ 1
23 องค์การบริหาร ส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
24 องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
25 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
26 องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 9
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน โดยประยุกต์ใช้หลักการฟัซซี่ลอจิก : กรณีศึกษาเขื่อนสิริกิติ์
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
4 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
5 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
7 โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
8 โครงการปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือสาธารณภัยและงานบริการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนองค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
9 สังเคราะห์โครงการศึกษาพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร: การ จัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์
10 การตลาดออนไลน์ ข้าวอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
11 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ลับแล เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ตลาดเชิงพานิชย์
ปี พ.ศ. 2554
12 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง เพื่อขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแหลมคุณก้าวหน้า ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
13 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง เพื่อขยายช่องทางการตลาด พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิสาหกิจชุมชนกล่มุ แม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
14 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษร 2553
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
16 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้อุตรดิตถ์แบรนด์เพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์