ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีสุดา โท้ทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนิตรา คามีศักดิ์ 11
2 สุภาภรณ์ สาชาติ 8
3 ลัคนา เขตสมุทร 6
4 แสงมณี ชิงดวง 6
5 ทัศนาพร ทัศคร 6
6 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 6
7 วัชรี วิทยวรรณกุล 6
8 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 5
9 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 5
10 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
11 วนาพร วงษ์นิคง 3
12 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
13 อัจฉรา หวังอาษา 3
14 รางคนา โชติเศรษฐี 3
15 ปิยาณี หนูกาฬ 3
16 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
17 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
18 จอมใจ ชลาเขต 3
19 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
20 ยงยุทธ คงซำน 3
21 อุราพร หนูนารถ 3
22 ธัญชนก จงรักไทย 3
23 อนัญญา เอกพันธุ 3
24 สากล วีริยานันท์ 3
25 นิวัติ อาระวิล 3
26 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
27 ประนอม ใจอ้าย 3
28 ธนพร จิตจักร 3
29 สุภาวดี สมภาค 3
30 สุรศักดิ์ กาสา 3
31 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
32 มัลลิกา แสงเพชร 3
33 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
34 จิดาภา สุภาผล 3
35 อรวินทินี ชูศรี 3
36 อภิรดี กอร์ปไพบูลย์ 3
37 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
38 นาตยา ดำอำไพ 3
39 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
40 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
41 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
42 สุทธินี เจริญคิด 3
43 สุมาลี ศรีแก้ว 3
44 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
45 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
46 นาทระพี วังศรี 3
47 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
48 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
49 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
50 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
51 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
52 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
53 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
54 สุภาพร สุขโต 3
55 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
56 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
57 สากล มีสุข 3
58 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
59 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
60 พรรณผกา รัตนโกศล 3
61 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
62 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
63 จันทนา โชคพาชื่น 3
64 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
65 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
66 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
67 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
68 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
69 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
70 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
71 สุรีย์พร บัวอาจ 3
72 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
73 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
74 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
75 วิภาดา ทองทักษิณ 3
76 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
77 รุ่งนภา ทองเคร็ง 3
78 มานิตา คงชื่นสิน 3
79 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
80 ทรงทัพ แก้วตา 3
81 ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ 2
82 วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์ 2
83 บรรเจิด พูลศิลป์ 2
84 รัตนพร ทิพปันนา 2
85 พรทิพย์ ศิริวรรณ์ 2
86 นาตยา ดาอาไพ 2
87 วรรณภา อุปถัมภ์ 2
88 นฤพงศ์ ยิ่งวุฒิวรกุล 2
89 วินัย รัชตปกรณ์ชัย 2
90 ชานาญ กสิบาล 2
91 ไชยวัฒน์ วัฒนไชย 2
92 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
93 นิยม ไข฽มุกข์ 2
94 อริยันต์ ลิ้มมณี 2
95 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
96 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 2
97 นิยม ไข่มุกข์ 1
98 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
99 สงัด ดวงแก้ว 1
100 วิภาดา แสงสร้อย 1
101 ชำนาญ กสิบาล 1
102 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
103 เกศรา แก่นจันทร์ 1
104 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
105 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
106 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
107 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2555 1
3 543 12