ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีสุดา โท้ทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนิตรา คามีศักดิ์ 11
2 สุภาภรณ์ สาชาติ 8
3 วัชรี วิทยวรรณกุล 6
4 ลัคนา เขตสมุทร 6
5 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 6
6 แสงมณี ชิงดวง 6
7 ทัศนาพร ทัศคร 6
8 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 5
9 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 5
10 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
11 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
12 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
13 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
14 วิภาดา ทองทักษิณ 3
15 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
16 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
17 รุ่งนภา ทองเคร็ง 3
18 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
19 สุภาพร สุขโต 3
20 พรรณผกา รัตนโกศล 3
21 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
22 มานิตา คงชื่นสิน 3
23 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
24 นาทระพี วังศรี 3
25 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
26 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
27 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
28 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
29 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
30 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
31 อุราพร หนูนารถ 3
32 ยงยุทธ คงซำน 3
33 จอมใจ ชลาเขต 3
34 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
35 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
36 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
37 สุรีย์พร บัวอาจ 3
38 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
39 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
40 จันทนา โชคพาชื่น 3
41 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
42 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
43 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
44 ทรงทัพ แก้วตา 3
45 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
46 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
47 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
48 รางคนา โชติเศรษฐี 3
49 ปิยาณี หนูกาฬ 3
50 ธัญชนก จงรักไทย 3
51 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
52 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
53 อัจฉรา หวังอาษา 3
54 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
55 สากล วีริยานันท์ 3
56 นิวัติ อาระวิล 3
57 อนัญญา เอกพันธุ 3
58 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
59 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
60 วนาพร วงษ์นิคง 3
61 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
62 นาตยา ดำอำไพ 3
63 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
64 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
65 มัลลิกา แสงเพชร 3
66 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
67 สากล มีสุข 3
68 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
69 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
70 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
71 ธนพร จิตจักร 3
72 จิดาภา สุภาผล 3
73 สุมาลี ศรีแก้ว 3
74 สุภาวดี สมภาค 3
75 ประนอม ใจอ้าย 3
76 สุทธินี เจริญคิด 3
77 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
78 อภิรดี กอร์ปไพบูลย์ 3
79 สุรศักดิ์ กาสา 3
80 อรวินทินี ชูศรี 3
81 รัตนพร ทิพปันนา 2
82 นาตยา ดาอาไพ 2
83 วรรณภา อุปถัมภ์ 2
84 นิยม ไข฽มุกข์ 2
85 นฤพงศ์ ยิ่งวุฒิวรกุล 2
86 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
87 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
88 ชานาญ กสิบาล 2
89 พรทิพย์ ศิริวรรณ์ 2
90 วินัย รัชตปกรณ์ชัย 2
91 วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์ 2
92 อริยันต์ ลิ้มมณี 2
93 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 2
94 บรรเจิด พูลศิลป์ 2
95 ไชยวัฒน์ วัฒนไชย 2
96 ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ 2
97 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
98 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
99 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
100 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
101 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
102 นิยม ไข่มุกข์ 1
103 วิภาดา แสงสร้อย 1
104 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
105 ชำนาญ กสิบาล 1
106 สงัด ดวงแก้ว 1
107 เกศรา แก่นจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2555 1
3 543 12