ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีสุดา โท้ทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนิตรา คามีศักดิ์ 11
2 สุภาภรณ์ สาชาติ 8
3 วัชรี วิทยวรรณกุล 6
4 ลัคนา เขตสมุทร 6
5 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 6
6 แสงมณี ชิงดวง 6
7 ทัศนาพร ทัศคร 6
8 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 5
9 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 5
10 อนัญญา เอกพันธุ 3
11 จอมใจ ชลาเขต 3
12 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
13 นิวัติ อาระวิล 3
14 สากล วีริยานันท์ 3
15 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
16 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
17 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
18 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
19 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
20 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
21 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
22 วนาพร วงษ์นิคง 3
23 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
24 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
25 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
26 อุราพร หนูนารถ 3
27 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
28 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
29 ประนอม ใจอ้าย 3
30 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
31 สุมาลี ศรีแก้ว 3
32 สุทธินี เจริญคิด 3
33 อรวินทินี ชูศรี 3
34 อภิรดี กอร์ปไพบูลย์ 3
35 นาตยา ดำอำไพ 3
36 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
37 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
38 รางคนา โชติเศรษฐี 3
39 อัจฉรา หวังอาษา 3
40 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
41 ปิยาณี หนูกาฬ 3
42 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
43 ธัญชนก จงรักไทย 3
44 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
45 ยงยุทธ คงซำน 3
46 จันทนา โชคพาชื่น 3
47 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
48 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
49 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
50 พรรณผกา รัตนโกศล 3
51 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
52 สุภาพร สุขโต 3
53 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
54 สากล มีสุข 3
55 ธนพร จิตจักร 3
56 สุภาวดี สมภาค 3
57 สุรศักดิ์ กาสา 3
58 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
59 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
60 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
61 จิดาภา สุภาผล 3
62 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
63 มัลลิกา แสงเพชร 3
64 ทรงทัพ แก้วตา 3
65 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
66 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
67 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
68 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
69 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
70 สุรีย์พร บัวอาจ 3
71 รุ่งนภา ทองเคร็ง 3
72 มานิตา คงชื่นสิน 3
73 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
74 วิภาดา ทองทักษิณ 3
75 นาทระพี วังศรี 3
76 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
77 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
78 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
79 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
80 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
81 ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ 2
82 วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์ 2
83 บรรเจิด พูลศิลป์ 2
84 รัตนพร ทิพปันนา 2
85 พรทิพย์ ศิริวรรณ์ 2
86 นาตยา ดาอาไพ 2
87 วรรณภา อุปถัมภ์ 2
88 นฤพงศ์ ยิ่งวุฒิวรกุล 2
89 วินัย รัชตปกรณ์ชัย 2
90 ชานาญ กสิบาล 2
91 ไชยวัฒน์ วัฒนไชย 2
92 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
93 นิยม ไข฽มุกข์ 2
94 อริยันต์ ลิ้มมณี 2
95 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
96 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 2
97 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
98 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
99 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
100 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
101 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
102 นิยม ไข่มุกข์ 1
103 วิภาดา แสงสร้อย 1
104 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
105 ชำนาญ กสิบาล 1
106 สงัด ดวงแก้ว 1
107 เกศรา แก่นจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2555 1
3 543 12