ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเตรียมรับมือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก
2 โครงการวิจัยจัดทำระบบอุปกรณ์ปรับเทียบ (Calibration) และประเมินความถูกต้อง (Validation) ของระบบเรดาห์ชายฝั่ง
3 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2554
5 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
6 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนายานสำรวจใต้น้ำไร้คนขับ
ปี พ.ศ. 2553
8 ศึกษาความต้องการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
9 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าเหล็ก (Steel hub) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
10 คุณสมบัติทางสถิติของลำน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย
11 คุณสมบัติทางสถิติของลำน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย / ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา