ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรายุทธ วัยวุฒิ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศรายุทธ วัยวุฒิ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2556 4
3 2555 4
4 2554 1
5 2553 2
6 2528 1
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
2 การออกแบบระบบอบแห้งผลผลิตเกษตรขนาดอุตสาหกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์และเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล
ปี พ.ศ. 2556
3 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในชุมชน
4 ระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ทำงานร่วมกับระบบสะสมพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย
5 โครงการการวัดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมแกนนอนแบบใช้ใบกังหันสองชุดติดตั้งบนแกนเดียวกัน (นายวินัย บุญน้อย)
6 การออกแบบระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมขนาดเล็กเพื่อใช้ในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2555
7 การออกแบบระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมขนาดเล็กเพื่อใช้ในท้องถิ่น
8 โครงการการวัดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมแกนนอนแบบใช้ใบกังหันสองชุดติดตั้งบนแกนเดียวกัน (นายวินัย บุญน้อย)
9 การออกแบบอุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สชีวมวลเพื่อใช้ในการอบแห้งผลผลิตการเกษตร
10 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างกังหันลมความเร็วต่ำร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2554
11 การออกแบบอุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สชีวมวลเพื่อใช้ในการอบแห้งผลผลิตการเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
12 การอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้พลังงานความร้อนร่วม จากแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวมวล
13 ศักยภาพของลำต้นข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงเขียว
ปี พ.ศ. 2528
14 การผ่อนคลายทางไดอิเล็กตริกของโมเลกุลบางชนิดในสารละลายเบนซิน ที่มีความถี่ต่าง ๆ