ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาวดี พุ่มพวง 23
2 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 12
3 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 11
4 กัญจนะ มากวิจิตร์ 5
5 วิโรจ สินตะละ 3
6 สุนทร วิทยาคุณ 3
7 Mauricio A. Elzo 3
8 สมเกียรติ ประสานพานิช 3
9 จตุพร บานชื่น 2
10 นภาลัย ทองปัน 2
11 พนามาศ ตรีวรรณกุล 2
12 ประเทือง ทินรัตน์ 2
13 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 2
14 พิทักษ์พล พรเอนก 2
15 อาภัสสรา ชูเทศะ 2
16 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
17 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
18 รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ 1
19 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
20 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 1
21 สุรพล จันทราปัตย์ 1
22 ธุวพล คงน้อย 1
23 ศรเทพ ธัมวาสร 1
24 น.ส.สารภี สีสุข 1
25 มัทนียา สารกุล 1
26 ธราดล พันธุ์สนิท 1
27 ชัญญานุช หุ่นวรรณ 1
28 ชวลิต แก่นแก้ว 1
29 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
30 ลักษณ์ เพียซ้าย 1
31 สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ 1
32 เลอชาติ บุญเอก 1
33 ปรีชา อินนุรักษ์ 1
34 สาวิตรี รังสิภัทร์ 1
35 นายศิราวุธ กลิ่นบุหงา กลิ่นบุหงา 1
36 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1
37 ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ 1
38 ผศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย์ 1
39 พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 1
40 น.ส.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ 1
41 น.ส.เนตรชนก ธรรมเนียมดี ธรรมเนียมดี 1
42 ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 1
6 2554 3
7 2553 4
8 2552 3
9 2551 2
10 2549 1
11 2540 1
12 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินผลระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อแบบจำเพาะเจาะจง
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมของโคนมในประเทศไทย
3 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง
ปี พ.ศ. 2557
4 การคัดเลือกครอบครัวปลานิลที่มีความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae และ Aeromonas hydrophila
5 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae และ Aeromonas hydrophila ในปลานิล
ปี พ.ศ. 2556
6 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2
7 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2555
8 การผลิตลูกโคเพื่อเข้าขุนโดยเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
ปี พ.ศ. 2554
9 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย
10 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาศัยกภาพทางพันธุกรรมและการผลิตโคเนื้อฟาร์มไทยเรด
11 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย :
ปี พ.ศ. 2553
12 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนม และลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของลูกสาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย
13 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเจริญเติบโตขนาดร่างกาย และปริมาณไลโปโปรตีนในกระแสเลือดของสุกรต่างกลุ่มพันธุ์ทางการค้า
14 พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและความมีอิทธิพลของสัดส่วนการให้ลูกเพศเมียแรกคลอดมีชีวิตต่อลักษณะการเจริญเติบโตก่อนหย่านมในประชากรสุกรพันธุ์แท้เพียเทรนในประเทศไทย
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมสำหรับการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมระดับฟาร์มในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
16 การผลิตโคนมสาวในระบบการจัดการแบบ Pasture Based ในเขตร้อนชื้น
17 การวิเคราะห์พันธุกรรมสำหรับระยะหย่านมถึงผสมพันธุ์ในประชากรสุกรทางการค้าที่เลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย
18 ลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ คุณภาพ และรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
19 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนมและลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของลูกสาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย
20 การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
21 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่าหมักเพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2540
22 การประเมินโคนมเพศผู้เพื่อการผสมเทียมในด้านสมรรถภาพทางการ เจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมปทุมธานี