ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วฺฒิสาร ตันไชย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วุฒิสาร ตันไชย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย ก๊กผล 11
2 เอกวีร์ มีสุข 11
3 ถวิลวดี บุรีกุล 10
4 สติธร ธนานิธิโชติ 10
5 พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 9
6 อภิญญา ดิสสะมาน 9
7 พัชรา เสริมตระกูล 9
8 กนิษฐ์ ศรีสุวรรณ 9
9 เมธัส อนุวัตรอุดม 9
10 ชมพูนุท ตั้งถาวร 9
11 ประภาพร วัฒนพงศ์ 9
12 ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ 9
13 ธรรมนิตย์ สุมันตกุล 9
14 เออเชนี เมริโอ 9
15 โพธิพันธ์ มุขสมบัติ 9
16 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร 9
17 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
18 อภิวรรณ ซักเซ็ค 9
19 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
20 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
21 สุเชาว์ ชยมชัย 9
22 นิยม รัฐอมฤต 9
23 ปัทมา สูบกำปัง 9
24 ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร 9
25 ณวัฒน์ ศรีปัดถา 9
26 ชลัท ประเทืองรัตนา 9
27 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 4
28 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 4
29 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 3
30 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 3
31 นรา แป้นประหยัด 2
32 Sakon Varanyuwatana 2
33 วรรณภา ติระสังขะ 2
34 Orathai Kokpol 2
35 Wuttisan Tanchai 2
36 Nara Panprayad 2
37 ธีรวรรณ ใจมั่น 2
38 อัญชลี ห่วงทอง 2
39 Vannapar Tirasangka 2
40 Anchalee Huangtong 2
41 โกวิทย์ พวงงาม 1
42 ธีรเดช ฉายอรุณ 1
43 อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 1
44 ธีรพรรณ ใจมั่น 1
45 สุณิสา เผ่าน้อย 1
46 คำสะหวาด ฟินลาวง 1
47 สนิท รวมธรรม 1
48 รัตนา เพ็ชรสูงเนิน 1
49 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
50 สังคม คุณคณากรสกุล 1
51 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 1
52 มานวิภา อินทรทัต 1
53 นิตยา โพธิ์นอก 1
54 เม็ดทราย ส้มจีน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 3
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 1
6 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
2 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
3 สังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา
5 การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
6 ศึกษาความเหมาะสมการยกฐานะเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
7 การสร้างความปรองดองแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
ปี พ.ศ. 2551
9 คุณลักษณะของผู้นำเทศบาลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี