ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิ หวังวัชรกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตร ช่ำชอง 3
2 เรืองเดช ศรีวรรธนะ 2
3 Vute Wangwacharakul 2
4 Chat Chamchong 2
5 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
6 โสภิณ ทองปาน 1
7 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
8 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
9 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
10 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
11 สมหญิง พงษ์สมุทร 1
12 กฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย 1
13 Supapong Bhuwapathanapun 1
14 เอื้อ สิริจินดา 1
15 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
16 นงนุช อังยุรีกุล 1
17 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
18 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
19 เดชรัต สุขกำเนิด 1
20 หทัยรัตน์ บุญประดับ 1
21 วัชระ วรเมธชนัน 1
22 วีรวัฒน์ เติมสันติกุล 1
23 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
24 ปิติ กันตังกุล 1
25 วินัย พุทธกูล 1
26 สมพร อิศวิลานนท์ 1
27 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
28 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
29 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 5
5 2549 1
6 2547 1
7 2545 1
8 2528 3
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การจัดเตรียมยุทธศาสตร์โครงการและแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในช่วง GEF5
2 โครงการการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่สองเพื่อเสนอต่อ UNFCCC
3 มูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมูลฝอยเทกอง ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2553
4 การจัดทำนโยบายเครื่องมือเศรษฐศาสตร์สร้างแรงจูงใจเพื่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสนอต่อ UNFCCC
ปี พ.ศ. 2551
6 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
7 อัตราและวิธีจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา
8 โครงการจัดการมูลฝอยจากตลาดสดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
9 การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม :ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10 คุณค่าของซากหอยขมดึกดำบรรพ์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2549
11 การพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2547
12 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การศึกษาเตรียมการดำเนินงานตามมาตรา 6 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปี พ.ศ. 2545
13 การเพิ่มขีดความสามารถในการอนุวัตตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
ปี พ.ศ. 2528
14 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใชักรดอินทรีย์ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
15 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ และศักยภาพการผลิตและการใช้กรดอมิโน รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
16 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิต และการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒยาในประเทศไทย