ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิยา สาหร่ายทอง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัมปนาท เพ็ญสุภา 10
2 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 7
3 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 7
4 วรดี จงอัศญากุล 5
5 ผศ.กาญจนา พยุหะ 2
6 ดร.ชูวิทย์ 1
7 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์ 1
8 ชลอ ลิ้มสุวรรณ 1
9 ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 1
10 ผศ.ธนาทิพย์ แหลมคม 1
11 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ 1
12 นายพรหมมินทร์ วงศ์รัตน์ 1
13 ผศ.ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 1
14 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
15 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
16 เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 1
17 Kittiphong Noonngam 1
18 อรสา สุกสว่าง 1
19 สุพงศ์ เฉลิมวงศ์วิวัฒน์ 1
20 ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 1
21 สุพัจรี ปั้นประณต 1
22 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
23 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
24 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
25 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
26 ธันวา จิตต์สงวน 1
27 สมนิมิตร พุกงาม 1
28 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
29 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
30 ศรินทิพย์ กนกทิพากร 1
31 พรรณนิการ์ กงจักร 1
32 ณัฐพร น้ำแก้ว 1
33 วัลลภ อารีรบ 1
34 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
35 พิชญาภา ขันติบัณฑิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 4
5 2553 6
6 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรองรับ AEC
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน
3 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2558
ปี พ.ศ. 2555
4 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
5 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร
6 อิทธิพลของสื่อโฆษณาต่อการเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ติดตามและประเมินผลนโยบายระหว่างประเทศ
8 การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
9 การศึกษาอุปสงค์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทย
10 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจบ้านรังนกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาผลกระทบการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทยในอาเซียน
12 ผลกระทบนโยบายการเงินการคลังต่อการส่งออกของไทย
13 การประเมินผลแผนชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด :
14 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (บี100) ในจังหวัดชลบุรี
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคก๊าซธรรมชาติกับความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
16 ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
17 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนไทยและภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา