ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วุฒิพงษ์ รังสีสันติวานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wuttipong Rungseesantivanon 15
2 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 7
3 Teerapon Yamwong 6
4 ยุทธนา โฆษิตสกุล 4
5 Bunpot Mai-ngam 4
6 บรรพต ไม้งาม 4
7 Natcha Prakymoramas 3
8 Yuttana Kositsagul 3
9 ดำรงค์ ถนอมจิตร 3
10 ณัชชา ประกายมรมาศ 3
11 สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติ 2
12 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 2
13 ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล 2
14 Piyawit Koombhongse 2
15 บงกช หะรารักษ์ 2
16 สกล ทิพย์ทวีชัย 2
17 จักรพงศ์ พิพิธภักดี 1
18 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
19 วศิน อิทธิเมฆินทร์ 1
20 อนุกูล น้อยไม้ 1
21 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
22 Pongprapaat Piyamanocha 1
23 อัมพร โพธิ์ใย 1
24 ชำนาญ ปัญญาใส 1
25 เกษศิริ หลักเมือง 1
26 Bongkot Hararak 1
27 พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ 1
28 Piyawut Maskong 1
29 Dumrong Thamumjitr 1
30 Pongphisanu Muangchareon 1
31 Rittirong Pruthtikul 1
32 สุธี โอฬารฤทธินันท์ 1
33 สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ 1
34 บรรจง เดชาพานิชกุล 1
35 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
36 สายชล สมบูรณ์ 1
37 วรรณี ฉินศิริกุล 1
38 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 1
39 ดารณี สุวพันธ์ 1
40 Wannee Chinsirikul 1
41 Buncha Thanaboonsombut 1
42 ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 1
43 บัญชา ธนบุญสมบัติ 1
44 Narong Sirilertworakul 1
45 ปิยวิทย์ สรไชยเมธา 1
46 ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์ 1
47 อัญชลี มโนนุกุล 1
48 อนุชา เอื้อเพิ่มเกียรติ 1
49 Anucha Euapermkiati 1
50 Anchalee Manonukul 1
51 Daranee Suwapan 1
52 ธวัชชัย จันทร์สอาด 1
53 บุญเกิด สุวะไชย 1
54 Waravut Pattaropong 1
55 Piyapong Buahom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 1
3 2551 3
4 2550 5
5 2549 4
6 2547 1
7 2540 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การฉีดพลาสติกโดยใช้แก๊สช่วยสำหรับชิ้นส่วน Grip Assist Handle แบบผสมผสาน (Hybrid) Model 700P
2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตด้วยการควบคุมความร้อนและการหล่อเย็นอย่างรวดเร็ว
3 The Effect of Glass Fiber Aspect Ratio on Mechanical and Thermal Properties of PU/GF Foam Composites
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกผนังบางสำหรับผลิตผลการเกษตรตัดแต่ง
6 Effect of fiber surface treatment on mechanical properties of jute reinforced PU composite foams
7 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับการส่งออกน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้น้ำช่วย
9 การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเบรกมือแบบไฮบริด
10 ผลิตต้นแบบชุดตัวยึดสเตนเลสดามกระดูกสันหลังด้วยการผลิตวิธีใหม่
11 เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติกสำหรับชิ้นงานหนา
12 เครื่องช่วยฟังดิจิตอล BTE
ปี พ.ศ. 2549
13 การพัฒนาต้นแบบเท้าเทียมสำหรับผู้พิการโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
14 ชุดเครื่องมือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการฉีดแบบใช้แก๊สช่วย
15 Optimization Guidelines for Producing Hand-grip-like Shaped Parts by Using Gas Injection Molding Process
16 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีโฟโตอิลาสติกซิตี้สำหรับปัญหากลศาสตร์การสัมผัสใน 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2547
17 การพัฒนาโปรแกรมฐานความรู้ในการเลือกอลูมิเนียมผสมสำหรับงานหล่อ
ปี พ.ศ. 2540
18 การทำนายสมบัติของวัสดุโพลิเมอร์โดยวิธีโทโปโลยี