ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วุฒินันท์ เจียมศักดิ์สิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญเดช หรูอนันต์ 27
2 อัมพร โพธิ์ใย 26
3 นิธิ อัตถิ 21
4 Wutthinan Jeamsaksiri 16
5 Amporn Poyai 12
6 Nithi Atthi 11
7 Charndet Hruanun 10
8 วิน บรรจงปรุ 7
9 จิระวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 6
10 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 5
11 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 4
12 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 4
13 Sitthisuntorn Supothina 4
14 Jirawat Jantawong 4
15 Apirak Pankiew 3
16 Onuma Nimittrakoolchai 3
17 อภิรักษ์ ผันเขียว 3
18 จักรพงศ์ ศุภเดช 3
19 Jakrapong Supadech 3
20 Opas Trithaveesak 3
21 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 3
22 Chuckaphun Aramphongphun 3
23 Win Bunjongpru 3
24 Awirut Srisuwan 2
25 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 2
26 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 2
27 กฤษฏา เสียงแจ้ว 2
28 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 2
29 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 2
30 พัชราภรณ์ ญาณภิรัต 2
31 นิมิต สมหวัง 2
32 ภาวศุทธิ แสงดี 2
33 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 2
34 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 2
35 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 2
36 Patcharaporn Yanpirat 2
37 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
38 ธงชัย ธงวิจิตรมณี 1
39 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
40 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
41 วิจิตร ธรานนท์ 1
42 นริชพันธ์ เป็นผลดี 1
43 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 1
44 เกศิรินทร์ สิงห์อินทร์ 1
45 ดนุ พรหมมินทร์ 1
46 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 1
47 เจริญมิตร วรเดช 1
48 กรรณิกา อุประโคตร 1
49 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
50 Wisut Titiroongruang 1
51 Peerayuth Charnsetthikul 1
52 พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐ์กุล 1
53 Charndet Hru-anun 1
54 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 1
55 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
56 วรากร เจริญสุข 1
57 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
58 มนตรี แสนละมูล 1
59 พรภพ นัยเนตร 1
60 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
61 ธนะสาร จันทร์ลอย 1
62 วัชระ กสิณฤกษ์ 1
63 Thanasan Chanloi 1
64 วิศรุต ศรีพุ่มไข่ 1
65 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ 1
66 สุพรรษา ปาต๊ะ 1
67 Paweena Dulyaseree 1
68 Oraphan Thongsuk 1
69 การุณ แซ่จอก 1
70 ปาวีณา ดุลยเสรี 1
71 อรพรรณ ทองสุข 1
72 Karoon Saejok 1
73 นุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ 1
74 Nusara Pataradulpitak 1
75 Ratiporn Manpom 1
76 Peerapong Triyacharoen 1
77 On-uma Nimittrakoolchai 1
78 Nithi Aiithi 1
79 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 1
80 รติพร มั่นพรหม 1
81 Ekalak Chaowicharat 1
82 Nimit Somwang 1
83 ชำนาญ ปัญญาใส 1
84 Suwat Sopitpan 1
85 Charndet Hruanan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2552 2
4 2551 5
5 2550 18
6 2549 1
7 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
2 การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง
3 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
4 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2552
5 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
6 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
8 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on 3 Inches Wafer by Taguchi Design of Experiment
9 3-Dimensionals Lithography Techniques for Air Bearing Surface Patterning in Hard-Disk Drive Reading/Writing Head Manufacturing
10 Improvement bar sitting process step in air bearing surface patterning by using micropallette
11 Chemical resistant improvement of natural rubber and nitrile gloves by coating with hydrophobic film
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6x6 นิ้ว ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
13 A Comparison of One-step Lithography by using Multi-Film Thickness Mask with Gray-scale Mask and Multi-exposure Technique
14 The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application
15 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยเทคนิคการปรับเปลี่ยนค่าพลังงานในการฉายแสง
16 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบความหนาชั้นฟิล์มหลายระดับ
17 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบชนิดเกรย์สเกล
18 การศึกษาผลของอัตราการกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วย SC1 ต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานเชิงแผ่น สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
19 การออกแบบแพดโลหะเพื่อทดสอบค่าทางไฟฟ้าสำหรับการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)
20 การออกแบบกระจกต้นแบบขนาดใหม่ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
21 แมกนีโตทรานซิสเตอร์สามขา
22 การพัฒนากระบวนการ Encapsulation สำหรับวาง Slider ลงบน TIP สำหรับกระบวนการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
23 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
24 หัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
25 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ สำหรับ Memory Device
26 กระบวนการผลิต ISFET
27 ายงานฉบับสมบูรณ์การวัดคุณสมบัติเฉพาะของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
28 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ เพื่อสร้างโพลีซิลิกอนเมมเบรนของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
29 การวัดคุณสมบัติการตอบสนองต่อความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน ช่วงเวลาการตอบสนองและฮิสเตอร์รีซิสของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET เปรียบเทียบกับหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบกระเปาะแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
30 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Fabrication of eyepieces lenses scale for optical microscope
32 The innovative AlN-ISFET based pH sensor
33 UV-enhanced photodetector with nanocrystalline-TiO2 thin film via CMOS compatible process
34 Trimming lithography part I: The alternative technology for sub-resolution and sub-wavelength patterning
35 The effects of fluorine ion implantation on acrylic resin denture base
36 The study on the effect of multi-level exposure technique to fabricate air bearing surface microstructure
37 Trimming lithography part II: An effect of trimming distance to the sub-resolution pattern quality
38 Design and fabrication of diffractive phase element for minimizing the focusing spot size beyond diffraction limit
39 Optimal frequency range selection for full C-V characterization above 45MHz for ultra thin (1.2-nm) nitrided oxide MOSFETs
40 An integrated 5 GHz low-noise amplifier with 5.5 kV HBM ESD protection in 90 nm RF CMOS
41 Hot-carrier degradation on the analogue/RF performances of a 90nm RF-CMOS technology demonstrated in a 900MHz low-power LNA
42 A 5-GHz fully integrated ESD-protected low-noise amplifier in 90-nm RF CMOS
43 Class 3 HBM and class M4 MM ESD protected 5.5 GHz LNA in 90 nm RFCMOS using above-IC inductor
44 A low-cost 90nm RF-CMOS platform for record RF circuit performance
45 Low-power voltage-controlled oscillators in 90-nm CMOS using high-quality thin-film postprocessed inductors
46 RFCMOS ESD protection and reliability
47 Elevated Co-Silicide for sub-100nm High Performance and RF CMOS
48 RF performance vulnerability to hot carrier stress and consequent breakdown in low power 90 nm RFCMOS
49 Gate-source-drain architecture impact on DC and RF performance of sub-100-nm elevated source/drain NMOS transistors
50 Design-driven optimisation of a 90 nm RF CMOS process by use of elevated source/drain
51 Impact of elevated source drain architecture on ESD protection devices for a 90nm CMOS technology node
52 Integration of a 90nm RF CMOS technology (200GHz fmax - 150GHz fT NMOS) demonstrated on a 5GHz LNA
53 A 5 GHz fully integrated ESD-protected low-noise amplifier in 90 nm RF CMOS
54 A 328 μW 5 GHz voltage-controlled oscillator in 90 nm CMOS with high-quality thin-film post-processed inductor
55 90nm RF CMOS technology for low-power 900MHz applications [amplifier example]
56 Impact of scaling on analog/RF CMOS performance
57 A study of cardiac function using pressure-volume conductance catheter measurements
58 Low-power current-mode logarithmic pipeline analog-to-digital converter for ISFET based pH sensor
59 Chemical resistant improvement of natural rubber and nitrile gloves by coating with hydrophobic film