ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป
2 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำอ้อยเข้มข้นและน้ำอ้อยพร้อมดื่ม
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาการผลิตมะขามเปียกพาสเจอร์ไรส์
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาค่าการนำไฟฟ้าของอาหารโดยวิธี Ohmic
5 ศึกษากรรมวิธีผลิตน้ำอ้อยผง
6 ศึกษาความชื้นสมดุลของข้าวกล้องงอกเพื่อประโยชน์ในการอบแห้งและการเก็บรักษา
7 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
8 การทำมะขามผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
9 วิจัยกระบวนการผลิตน้ำอ้อยขุ่นเข้มข้นแช่แข็ง และน้ำอ้อยใสยูเอชที่เพื่อการส่งออก
10 โครงการหลัก:โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด บริษัทไทยเบตเตอร์ฟูดส์ จก
ปี พ.ศ. 2551
11 การลดพลังงานในการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้วิธีการอบแห้งแบบผสม
ปี พ.ศ. 2544
12 ผลของการถ่ายเทความร้อนระหว่างเฟสในกระบวนการฆ่าเชื้ออาหารแบบ Ohmic