ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ ภาคอุทัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 9
2 เพียรศักดิ์ ภักดี 9
3 พรทิพย์ แพงจันทร์ 7
4 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 5
5 กมล เลิศรัตน์ 4
6 พิศาล ศิริธร 4
7 จริยา วิรัชกุล 2
8 นิรมล ศรีธงชัย 2
9 วิริยา มุ่งหมาย 2
10 จินตนา เอี่ยมละออ 2
11 เยาวรัตน์ ศรีวรานันทร์ 2
12 สาธิต อดิตโต 2
13 จิตติพร จันทรา 2
14 ปรีดา ประพฤติชอบ 2
15 อัมพน ห่อนาค 2
16 จิราวดี สุแดงน้อย 2
17 สมพร อิศวิลานนท์ 2
18 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
19 พลากร บัณฑิตวงษ์ 2
20 ธันวา จิตต์สงวน 2
21 ดุษฎี อายุวัฒน์ 2
22 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
23 อนุสนธิ์ อัตถปัญโญ 2
24 นิวัฒน์ มาศวรรณา 2
25 อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล 2
26 Veera Park-U-thaii 1
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
28 Sompong Eiamviriyawatana 1
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
30 ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ 1
31 สุรพล ภูมิพระบุ 1
32 Poomipak Pitakkhun-Kha 1
33 Surapol Poomiparbu 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 3
9 2546 3
10 2545 2
11 2533 1
12 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกจังหวักแพร่
ปี พ.ศ. 2554
3 ยุทธศาสตร์การผลิต การตลาดพริกและภลิตภัณฑ์ประเทศไทย ระที่ 1 และการติดตามการขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพริกปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบการปลูกพริกปลอดภัยในจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2552
5 การขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสด อำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดอำเภอเกษตรสมบูรณ์และจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
8 การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่ อุปทานพริกสด อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2549
9 การฝึกอบรมการทำธุรกิจขนมจีนสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
10 การศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูป และตลาดผลิตภัณฑ์พริกในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
11 การศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูป และตลาดผลิตภัณฑ์พริกในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ กรุงเทพฯและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2546
12 โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ"
13 โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ"
14 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบสังคมต่อชุมชนบริเวณลำน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2545
15 โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ"
16 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบสังคมต่อชุมชนบริเวณลำน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2533
17 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดองเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ