ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ พันอินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐมอญที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์
ปี พ.ศ. 2558
2 สมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐมอญที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์
3 การผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้ของเหลือทิ้งจากข้าวโพด ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
4 การออกแบบและสร้างเครื่องดักฝุ่นแบบเปียกสำหรับโรงสีข้าวชุมชน
5 ออกแบบและสร้างเครื่องดักฝุ่นแบบเปียกสำหรับโรงสีข้าวชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
6 การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดฝึกทักษะที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ สมดุลของแรงในรายวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7 การพัฒนาประสิทธิภาพเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบโดยใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
8 การพัฒนาประสิทธิภาพเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบโดยใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
ปี พ.ศ. 2556
9 การประเมินศักยภาพพลังงานในการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
10 การออกแบบและสร้างพัดลมระบายความร้อนปรับตั้งค่าตามอุณหภูมิ
11 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะ สำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
12 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาเชื้อเพลิงขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกล-ชีวภาพและกากตะกอนน้ำมันดิบ
14 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่มีส่วนประกอบของขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดเชิงกลชีวภาพ และกากตะกอนน้ำมันดิบ