ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระเกษตร สวนผกา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาใช้สารผสมเพิ่มด้วยวิธีการทำผิวทางแบบผสมอุ่น
3 ฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นและเมล็ดที่สะสมอยู่ในดินต่อการเจริญทดแทนของกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูที่สูง
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2555-2560
ปี พ.ศ. 2554
5 Fatigue and Permanent Deformation Resistantce properties of Asphalt Concrete Mixtures Using Basalt Aggregates
6 การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์
7 การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวงโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ GIS กับงานด้านวิศวกรรมขนส่ง
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง
10 ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
11 ฐานข้อมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบทันเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี
12 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2550
13 โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำแผนที่ภาษีจังหวัดลพบุรีสระบุรี