ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2549 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการคาดการณ์นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศคู่ค้าสำคัญ : ความเสี่ยงต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการระบบสารสนเทศวิชาการความปลอดภัยอาหาร ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
3 การทำสายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองกาฬสินธุ์โดยการวิเคราะห์รูปแบบของไอโซไซม์
ปี พ.ศ. 2549
4 การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร
5 การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอนไซม์ อะไมเลส จากเชื้อ Aspergillus awamori โดยวิธีใช้รังสีแกมมา เพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์
6 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของเชื้อในโครงการต่างๆ