ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ อุดมโชค
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรณพ หอมจันทร์ 26
2 นิตยา เลาหะจินดา 24
3 พูลศิริ ชูชีพ 19
4 กรองจิต เกษจินดา 14
5 ประหยัด นันทศีล 11
6 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 7
7 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 6
8 ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ 5
9 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 4
10 กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ 4
11 กฤษณ์ วันอินทร์ 3
12 ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ 3
13 มณฑล อนงค์พรยศกุล 3
14 สมนิมิตร พุกงาม 3
15 จุฬารัตน์ วัฒนะ 3
16 สมศรี ภัทรธรรม 3
17 กิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์ 3
18 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 3
19 นิดา ชาญบรรยง 3
20 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 3
21 วิรัช วงศ์ไพบูลย์ 3
22 วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 3
23 นิพนธ์ ตั้งธรรม 2
24 กาญจน์เขจร ชูชีพ 2
25 วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ 2
26 อรทัย มิ่งธิพล 2
27 ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์ 2
28 ดีเซลล์ สวนบุรี 2
29 ธนพร สุปริยศิลป์ 2
30 วิสูตร นวมศิริ 2
31 นางสาวปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงษ์ 2
32 นายพันธุ์ศักดิ์ วงค์สูง 1
33 นายสุชาติ มูลเมือง 1
34 นายธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 1
35 นางสาวบุญมา ดีแสง 1
36 นายบัญชา บูรพัฒนสิริ 1
37 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 1
38 นายธรรมนูญ แก้วอำพุท 1
39 ยุพิน ซิ่งเถียรตระกูล 1
40 มิ่งขวัญ มิ่งเมือง 1
41 ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง 1
42 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
43 ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 1
44 ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ 1
45 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 1
46 ฉัตรดนัย จิระเดชะ 1
47 สุรพันธ์ เพชราภา 1
48 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 1
49 วิชา นิยม 1
50 สายฝน ทมกระโทก 1
51 พันธ์ศักดิ์ วงค์สูง 1
52 กำพล เกษจินดา 1
53 ไพบูลย์ บุบผา 1
54 ทรงพล รอดทอง 1
55 ชลาทร ศรีตุลานนท์ 1
56 อ.ศุภกิจ ยิ้มสรวล 1
57 วรพล ดาวล้อมจันทร์ 1
58 ธีระ ฤกษ์มณีวรรณ 1
59 สุชาติ มูลเมือง 1
60 บัญชา บูรพัฒนสิริ 1
61 ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 1
62 พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ 1
63 อิสริยา วุฒิสินธุ์ 1
64 พงศ์กร จิวาภรณ์คุปต์ 1
65 พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 1
66 สำเริง ปานอุทัย 1
67 ณฤทธิ์ ญังธนิศรา 1
68 ธรรมนูญ แก้วอำพุท 1
69 บุญมา ดีแสง 1
70 ดร. ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ 1
71 ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์ 1
72 นายทรงพล รอดทอง, 1
73 โสภิณ (เกษียณ) ทองปาน 1
74 นายกำพล เกษจินดา 1
75 อภิสิฏฐ์ คงสะเสน 1
76 นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา, 1
77 นิกร แซ่เอี๊ยบ 1
78 นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ, 1
79 วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
80 รัชนี โพธิแท่น 1
81 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 1
82 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1
83 นายวิสูตร นวมศิริ 1
84 นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
85 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 1
86 รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ 1
87 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
88 สากล สถิตวิทยานันท์ 1
89 พยัตติพล ณรงคะชวนะ 1
90 จริญญา จินา 1
91 น.ส.กรองจิต เกษจินดา 1
92 สุมาลี พิบุตร 1
93 บุญร่วม จันทร์ชื่น 1
94 ประภาส ช่างเหล็ก 1
95 รุ่งโรจน์ จิตรีวรรณ 1
96 นางสาวกรองจิต เกษจินดา 1
97 ผศ.ดร. รชพร จันทร์สว่าง 1
98 ดร. นิพล เชื้อเมืองพาน 1
99 ศรันย์ สมันตรัฐ 1
100 ธงชัย มาลา 1
101 ทศพล จตุระบุล 1
102 สุชาดา ศรวัฒนา 1
103 น.ส.ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ 1
104 ศศิวิมล บูรณรักษ์ 1
105 อนุชา เพียรชนะ 1
106 ดร. วิรัช วงศ์ไพบูรลย์ 1
107 อ. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 1
108 ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 1
109 ดร.นิออน ศรีสมยง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 10
3 2555 7
4 2554 5
5 2553 3
6 2552 7
7 2551 5
8 2550 4
9 2549 4
10 2548 3
11 2547 2
12 2545 2
13 2544 1
14 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
3 การพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้าพุร้อนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
5 การศึกษาสภาพแวดล้อม อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
6 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง API เพื่อการ,เตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก ที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
7 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการเตือนภัยนำ้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม บริเวณตำบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
8 ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุร้อนจากการหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าระดับลึกละเอียดสูงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
9 โครงการศึกษาค่าการดูดกลืนความสั่นสะเทือนของชั้นดินและชั้นหินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีเจาะลอดในพื้นที่แหล่งหินตัดสีคิ้ว จ.นครราชสีมา และหอระฆังวัดตะหนู จ.พระนครศรีอยุธยา
10 โครงการโปรแกรมคาดการณ์สาธารณภัยสำหรับประชาชนผ่าน web portal
11 โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
12 การก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมทางหลวงระหว่างจังหวัดสตูล-รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
13 การติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่เชิงเขา ปีงบประมาณ 2554
14 การประยุกต์ผลงานวิจัย เรื่องการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนไปใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวง ปี พ.ศ.2554
15 การศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 การศึกษาความเหมาะสมโครงการ การปรับปรุงคลองบางแก้ว-แม่น้ำลพบุรี จังหวัดลพบุรี
17 การเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง สายลำปาง-อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
18 ศักยภาพและความต้องการใช้น้ำบาดาลเพื่อการจัดการน้ำบาดาลในลุ่มน้ำยม
ปี พ.ศ. 2554
19 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
20 โครงการการศึกษาปัญหาผลกระทบต่อโครงสร้างใต้ดินเนื่องจากคืนตัวของแรงดันน้ำในชั้นน้ำบาดาลบริเวณกรุงเทพมหานคร
21 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
22 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยและบริการจัดการน้ำพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
24 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา: แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน
25 ลักษณะทางอุทกวิทยาก่อนและหลังการสร้างฝายต้นน้ำ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่ต๋ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
26 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
27 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
28 โครงการวิจัยเรี่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำภาคกลาง
29 โครงการแบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน
30 โครงการแบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน
31 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำภาคกลาง
32 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน และระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
33 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนบริเวณลุ่มน้ำบ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหม่มเก่า จังหสัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2551
34 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35 การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสถานภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินแห้วยส้มป่อย
36 โครงการประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
37 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา :
38 การวางผังบริเวณและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2550
39 การคาดการณ์และการป้องกันพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม บริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน
40 การพยากรณ์และการเตือนภัยจากสภาวะฝนมากเกินปกติบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน
41 ระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม
42 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2549
43 การศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
44 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว/แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิง อ.วังน้ำเขียว
45 การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการเพิ่มเติมน้ำฝน เพื่อการทำฝนให้แก่ผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำของประเทศไทยตอนบน
46 คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวง ในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
47 คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
48 โครงการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการเพิ่มเติมน้ำฝน เพื่อการทำฝนให้แก่ผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำของประเทศไทยตอนบน
49 โครงการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมน้ำฝนเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำของประเทศไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2547
50 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรส
51 โครงการรูปแบบการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตลุ่มน้ำลำพระเพลิง กรณีศึกษาการปลูกไม้กฤษณา โครงการย่อย : ศักยภาพเชิงนิเวศวิทยาในเขตลุ่มน้ำลำพระเพลิง
ปี พ.ศ. 2545
52 การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาของระบบนิเวศน์พื้นที่สูงที่ใช้วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ
53 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด
ปี พ.ศ. 2544
54 การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก