ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 82
2 การจำลองภาพ 3 มิติของโครงสร้างผ้าทอ ด้วยภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง
ปี พ.ศ. 2548
3 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 54
ปี พ.ศ. 2545
4 การผลิตพลาสติกเสริมแรงด้วยเทคนิค BMC
ปี พ.ศ. 2542
5 ยางผสมชนิดใหม่ : ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำมาก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ปี พ.ศ. 2541
6 สมบัติเพียโซอิเล็กทริกของวัสดุเชิงประกอบแบบ 1-3 ระหว่างเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกกับพอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2540
7 การศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
8 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
9 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2538
10 การศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งสำเร็จและแนวโน้มในอนาคต
ปี พ.ศ. 2537
11 การนำเศษไหมมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2536
12 การพัฒนาการย้อมสีสำหรับไหมไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
13 การพัฒนาการย้อมสีสำหรับไหมไทย
14 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเส้นใยกล้วย
15 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลบุคลากรและกลุ่มงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งทอของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
16 การศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีการทอผ้าแบบไร้กระสวย
17 การสำรวจและกำหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2533
18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นใยผักตบชวามาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ