ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Werasak Surareungchai 9
2 พรรษมณฑ์ ริจิรวนิช 5
3 สุทัศน์ รัตนพันธ์ 4
4 นันทน์ นามมหาจักร 4
5 กมลวรรณ อูปเงิน 4
6 มติ ห่อประทุม 4
7 สราวุธ ชื่นค้า 4
8 เอกชัย วิมลมาลา 3
9 วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล 3
10 อรอมล เหล่าปิตินันท์ 3
11 ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 3
12 จันทิมา ปัทมธรรมกุล 3
13 กฤษณพงศ์ กีรติกร 3
14 เจษฎา จันทวงษ์โส 3
15 ชาตรี วงษ์แก้ว 3
16 ธีระศักดิ์ หมากผิน 3
17 พรพิมล ศรีทองคำ 3
18 สิริมาลย์ งามชนะ 3
19 พรทิพย์ โคว้นฤมิตร 2
20 วรินธร สงคศิริ 2
21 อุมา บริบูรณ์ 2
22 มรกต ตันติเจริญ 2
23 รุ่งทิวา พลังสันติกุล 2
24 Sukunya Oaew 2
25 Mithran Somasundrum 2
26 สุกัญญา แซ่เอี๋ยว 2
27 Suttiporn Pinijsuwan 1
28 Patsamon Rijiravanich 1
29 สุทธิพร พินิจสุวรรณ 1
30 Nutthapon Wongyao 1
31 ยุพดี ฟูประเสริฐ 1
32 Apichai Therdthianwong 1
33 ปานจันทร์ หลงประดิษฐ์ 1
34 เจน มิทรา คูมาร์ โซมาซันดรัม 1
35 Panchan Longpradit 1
36 Pornpimol Sritongkham 1
37 Supinda Worasing 1
38 Krissanapong Kirtikara 1
39 คริสติน กวาจาร์ดู 1
40 สุพินดา วรสิงห์ 1
41 Sopa Klinchan 1
42 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
43 Anawat Sungpet 1
44 โสภา กลิ่นจันทร์ 1
45 Nitsara Karoonuthaisiri 1
46 สุกัญญา เอี๋ยว 1
47 มิตรทราน โซมาซันดรัม 1
48 พรทิพย์ ทัศคร 1
49 Porntip Tasakorn 1
50 เดี่ยว กุลพิรักษ์ 1
51 ขวัญชนก พสุวัต 1
52 นพรัตน์ ทองเหลือง 1
53 สุกัลยา นามวงษ์เกาะ 1
54 พรศักดิ์ ปัญจวิรัติ 1
55 Wilanee Chunglok 1
56 Dyah Kinasih Wuragil 1
57 อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ 1
58 สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ 1
59 ณัฐพล วงศ์เยาว์ 1
60 จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 1
61 อนวัช สังข์เพ็ชร 1
62 Mithra Kumar Som 1
63 วิลานี จุ้งลก 1
64 ธีรยุทธ์ เจนวิทยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2557 1
5 2556 1
6 2555 2
7 2554 3
8 2553 1
9 2552 1
10 2551 6
11 2550 2
12 2549 1
13 2548 1
14 2547 1
15 2546 1
16 2545 2
17 2542 1
18 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 เทคโนโลยีฐานการตรวจวัดเชื้อก่อโรคหลากชนิดในอาหารโดยเทคนิคการพิมพ์หยดของเหลว
ปี พ.ศ. 2561
2 การวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอ้อยภาคสนามโดยใช้ตัวตรวจจับแสงย่านใกล้อินฟราเรดแบบหลายความยาวคลื่น
ปี พ.ศ. 2560
3 เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโนคาร์บอน ที่สามารถตรวจวัดแสงในหลายช่วงคลื่นตั้งแต่อัลตราไวโอเลต แสงขาวและอินฟราเรด (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2557
4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดสารเคมีปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร
ปี พ.ศ. 2556
5 ศึกษาการสร้างขั้วไฟฟ้าอ้างอิงที่มีเสถียรภาพสูงสำหรับเซลล์เคมีไฟฟ้าในระบบชิฟไมโครฟลูอิดิกส์
ปี พ.ศ. 2555
6 ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ฉลากดีเอ็นเอบาร์โคดบนอนุภาคลาเทคร่วมกับโลหะเงิน
7 ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ฉลากดีเอ็นเอบาร์โคดบนอนุภาคลาเทคร่วมกับโลหะเงิน
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่อการตรวจวัดและวินิจฉัยสารต่างๆในทางการแพทย์ อาหาร เกษตรและสิ่งแวดล้อมที่มีความไวสูงมากโดยอาศัยวัสดุนาโน
9 การพัฒนาเทคโนโลยีทางไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อตรวจวัดตัวบ่งบอกทางชีวภาพ
10 Immunoassay based on carbon nanotubes-enhanced ELISA for Salmonella enterica serovar Typhimurium.
ปี พ.ศ. 2553
11 การวิจัยและพัฒนาหัวตรวจวัดสารแคปไซซินโดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและสร้างดัชนีสัมพันธ์ความเผ็ดเพื่อการบ่งชี้ความเผ็ดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2552
12 Sensitivity enhancement in DNA hybridization assay using gold nanoparticle-labeled two reporting probes
ปี พ.ศ. 2551
13 การตรวจวัดดีเอ็นเอความไวสูงด้วยโพรบที่ติดฉลากอนุภาคทองขนาดนาโนเกาะรอบอนุภาคโพลีสไตรีนขนาดไมครอน
14 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 11
15 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
16 การรวมกันของอนุภาคโลหะเงินและคาร์บอน นาโนทูบในระดับนาโนมิเตอร์ เพื่อใช้ตรวจวัดเชิงเคมีไฟฟ้า
17 Sub-Femtomolar Electrochemical Detection of DNA Hybridization Based on Latex/Gold Nanoparticle-Assisted Signal Amplification
18 การรวมกันของอนุภาคโลหะเงินและคาร์บอนนาโนทูปส์ ในระดับนาโนมิเตอร์เพื่อใช้ตรวจวัดเชิงเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
20 การศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสที่ถูกตรึงบนอนุภาคลาเทค ร่วมกับอนุพันธ์ฟีนอล (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนาอิเล็กโทรดและอิเล็กโทรไลท์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
ปี พ.ศ. 2548
22 การวิจัยและพัฒนาเซนเซอร์วัดค่าบีโอดี โดยหัววัดจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2547
23 การพัฒนาเซนเซอร์วัดแบบ Generator-Detector voltammetry สำหรับการวัดสารพิษอินทรีย์เฮไลด์
ปี พ.ศ. 2546
24 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของพอลิเมอร์เมมเบรน redox-active biocompatible สำหรับงานไบโอเซนเซอร์ทางคลีนิคการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
25 Enzyme Biosensors for Phenols Detection
26 การพัฒนาอิเลกโทรดเซนเซอร์เพื่อการวัดปริมาณ tetracyclines ในเนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2542
27 การผลิตซูโครสไบโอเซนเซอร์โดยใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์ด้วยอิเลกโตรเคมีคอลโพลีเมอไรเซชัน