ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ สมยานะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2552 2
4 2551 3
5 2550 3
6 2543 1
7 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2558
2 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
3 การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
4 การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
5 การจัดการด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ และการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
6 การจัดการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7 การจัดการการเรียนรู้ เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่
9 การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวน เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ [ปีที่ 2]
10 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2543
11 การวิเคราะห์นโยบายการพยุงราคาและการให้การอุดหนุนปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / วีระศักดิ์ สมยานะ