ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ สมยานะ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2554 4
4 2553 5
5 2552 4
6 2551 7
7 2550 7
8 2549 2
9 2543 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2558
2 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวน เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ
4 การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5 การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษและสินค้าแปรรูป ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
8 โครงการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวนเพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ
9 การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
10 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการจัดการด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ และการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
11 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรผักปลอดสารพิษ บนเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
12 การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
13 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ (CMRU-SML)
14 การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
15 การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
16 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
17 โครงการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวนเพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ
18 การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
19 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการจัดการด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ และการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
20 การจัดการด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ และการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
21 การจัดการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
22 การจัดการการเรียนรู้ เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
23 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน จ.เชียงใหม่
24 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
25 การบริหารจัดการชุดโครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง
26 การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ : น้ำพริกตาแดง จังหวัดเชียงใหม่
27 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่
28 การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวน เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ [ปีที่ 2]
29 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2549
30 โครงการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวน เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ
31 การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ : น้ำพริกตาแดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
32 การวิเคราะห์นโยบายการพยุงราคาและการให้การอุดหนุนปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / วีระศักดิ์ สมยานะ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่