ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7
2 อภิชาติ นิมิตสถาพร 5
3 วิศณุ ทรัพย์สมพล 5
4 ธนิต ธงทอง 5
5 วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร 5
6 วัชระ เพียรสุภาพ 4
7 วินิจ ร่วมพงษ์พัฒนะ 2
8 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
9 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 1
10 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
11 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
12 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
13 อนวัช สรรพศรี 1
14 สุรพล ภู่วิจิตร 1
15 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
16 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
17 อภิชาต ประสิทธิ์สม 1
18 ธนากร ธเนศธนาธร 1
19 เบญจพล พินิจการวัฒน์กุล 1
20 ณัฐวุฒิ ถนอมพวงเสรี 1
21 นภาพร นพคุณ 1
22 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
23 วิชุตา เหมเสถียร 1
24 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
25 ศักย์ สกุลไทย 1
26 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
27 ปิยะภัทร์ ศรีสันเทียะ 1
28 สราวุธ ลีลเดชกุล 1
29 อักษรา พฤทธิวิทยา 1
30 อรรจน์ เศรษฐบุตร 1
31 สมบัติ พงษ์มี 1
32 ภูริตา หรินทจินดา 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
34 ธิรนันท์ มงคลทิพย์วาที 1
35 วีรชัย ลิ้มมณฑล 1
36 กนกวรรณ เรืองปิ่น 1
37 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
38 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
39 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 1
40 รัตนชาติ ตันเจริญ 1
41 รัฐพงษ์ ศรุติรัตนวรกุล 1
42 รัศรินทร์ โคตรปาลี 1
43 นพดล จอกแก้ว 1
44 ชัยยุทธ สุขศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 1
6 2554 2
7 2553 2
8 2552 3
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 4
12 2548 2
13 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวทางพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารก่อสร้างจริง
ปี พ.ศ. 2558
2 บูรณาการแนวคิดการจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) กับกระบวนการออกแบบอาคาร
ปี พ.ศ. 2557
3 ระบบประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกระบวนการผลิตและติดตั้งผนังอาคาร
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาแผนภาพกระบวนการทำงานและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศสำหรับโครงการอาคารเขียว
5 กรอบสำหรับพัฒนาการนำ BIM ไปปฏิบัติเชิงกลยุทธ์และการประเมินผลความสมบูรณ์ขององค์กรสำหรับเจ้าของโครงการก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2555
6 การจัดการเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2554
7 การออกแบบระบบจัดการสารสนเทศสำหรับการพัฒนาโครงการอาคารเขียว
8 การจัดสรรความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
9 การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยงโดยใช้การประกันภัยก่อสร้าง
10 การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยงโดยใช้การประกันภัยก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2552
11 การระบุข้อจำกัดของสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้างภาครัฐและกรณีศึกษาการปรับปรุงสัญญา
12 การระบุข้อจำกัดของสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้างภาครัฐ และกรณีศึกษาการปรับปรุงสัญญา
13 การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก
ปี พ.ศ. 2551
14 การวิเคราะห์มาตรการตอบสนองความเสี่ยงของผู้รับจ้างก่อสร้างในโครงการอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2550
15 ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษาอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
16 การบริหารกิจการร่วมค้างานก่อสร้างในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
17 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบำรุงรักษาอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
18 ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย
19 การวิเคราะห์กระบวนการจัดการชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้กรณีศึกษา
20 การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสื่องในโครงการก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์สำหรับวางแผนโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
22 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี