ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ พุทธาศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 24
2 Weerasak putthasri 15
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 9
5 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
6 ไม่มีข้อมูล 8
7 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 7
8 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 7
9 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
10 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
11 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 6
12 Rapeepong Suphanchaimat 5
13 สมหญิง สายธนู 5
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
15 สุวรรณา มูเก็ม 5
16 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
17 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
18 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
20 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
21 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
23 สงครามชัย ลีทองดี 4
24 ธัญธิตา วิสัยจร 4
25 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
26 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
27 วลัยพร พัชรนฤมล 4
28 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
29 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 3
30 กรมอนามัย 3
31 วงเดือน จินดาวัฒนะ 3
32 ภูษิต ประคองสาย 3
33 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
34 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
35 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 3
36 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 3
37 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 3
38 วิชช์ เกษมทรัพย์ 3
39 อรณัชชา เซ็นโส 3
40 Thunthita Wisaijohn 3
41 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
42 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 3
43 วราภรณ์ ปวงกันทา 3
44 Somying Saithanu 3
45 หทัยชนก สุมาลี 2
46 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
47 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
48 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
49 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
50 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
51 ครรชิต สุขนาค 2
52 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
53 ฐิติมา นวชินกุล 2
54 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
55 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
56 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
57 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
58 Supon Limwattananonta 2
59 Vijj Kasemsup 2
60 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
61 Kanang Kantamaturapoj 2
62 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
63 นักวิชาการอิสระ 2
64 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
65 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
66 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
67 Swansea university 2
68 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
69 สุณี ผลดีเยี่ยม 2
70 David Hughes 2
71 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
72 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
73 กฤษณ์ พงศิ์พิรุฬห์ 2
74 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
75 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
76 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
77 Phenkhae Lapying 2
78 สิรินาฏ นิภาพร 2
79 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 2
80 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
81 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
82 Yaowaluk Wanwong 2
83 Hathairat Kosiyaporn 2
84 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
85 Parinda Seneerattanaprayul 2
86 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
87 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
88 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
89 จันทนา พัฒนเภสัช 2
90 สุวรรณี วังกานต์ 2
91 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
92 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
93 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
94 สงครามชัย ทองดี 2
95 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
96 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
97 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
98 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
99 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
100 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
101 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
102 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
103 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
104 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
105 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
106 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
107 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
108 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
109 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
110 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
111 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
112 กัญจนา ติษยาธิคม 1
113 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
114 จิตปราณี วาศวิท 1
115 รายิน อโรร่า 1
116 Angkana Sommanustweechai 1
117 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
118 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
119 สุรศักดิ์ สุนทร 1
120 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
122 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
123 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
124 Rajin Arora 1
125 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
126 แพร จิตตินันทน์ 1
127 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
128 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
129 เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 1
130 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
131 ศิริขวัญ บริหาร 1
132 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
133 Waraporn Poungkantha 1
134 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
135 Anond Kulthanmanusorn 1
136 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
137 Woranan Witthayapipopsakul 1
138 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
139 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
140 Sirinard Nipaporn 1
141 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
142 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
143 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
144 พงศา พรชัยพิเศษกุล 1
145 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
146 Walaiporn Patcharanarumol 1
147 Jaruayporn Srisasalux 1
148 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
149 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
150 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
151 สตพร จุลชู 1
152 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
153 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
154 Sirikiat Liangkobkit 1
155 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
156 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
157 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
158 Siriwan Pitayarangsarit 1
159 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
160 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
161 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
162 Titiporn Tuangratananon 1
163 Sataporn Julchoo 1
164 Tares Krassanairawiwong 1
165 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
166 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
167 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2556 1
6 2555 1
7 2554 2
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 1
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 2
14 2538 1
15 2537 1
16 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนสำหรับเด็กต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
3 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2559
4 ทิศทางการวิจัยเชิงระบบ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Hospital
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
7 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
8 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
9 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
10 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
11 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
12 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
13 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
14 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
15 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิในบริบทของ วิชาชีพทันตกรรม : กรณีศึกษา 5 แห่ง
16 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2538
17 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา
ปี พ.ศ. 2537
18 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา