ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ พุทธาศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 24
2 Weerasak putthasri 15
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 9
5 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
6 ไม่มีข้อมูล 8
7 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 7
8 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 7
9 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
10 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
11 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 6
12 Rapeepong Suphanchaimat 5
13 สมหญิง สายธนู 5
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
15 สุวรรณา มูเก็ม 5
16 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
17 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
18 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
19 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
20 ธัญธิตา วิสัยจร 4
21 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
22 วลัยพร พัชรนฤมล 4
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
24 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
26 สงครามชัย ลีทองดี 4
27 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
28 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
29 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 3
30 ภูษิต ประคองสาย 3
31 กรมอนามัย 3
32 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
33 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
34 วิชช์ เกษมทรัพย์ 3
35 วราภรณ์ ปวงกันทา 3
36 วงเดือน จินดาวัฒนะ 3
37 Somying Saithanu 3
38 Thunthita Wisaijohn 3
39 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 3
40 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 3
41 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 3
42 อรณัชชา เซ็นโส 3
43 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 3
44 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
45 David Hughes 2
46 ฐิติมา นวชินกุล 2
47 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
48 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
49 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
50 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
51 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
52 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
53 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
54 หทัยชนก สุมาลี 2
55 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
56 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
57 Vijj Kasemsup 2
58 Yaowaluk Wanwong 2
59 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
60 Hathairat Kosiyaporn 2
61 สิรินาฏ นิภาพร 2
62 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
63 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 2
64 Kanang Kantamaturapoj 2
65 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
66 สุณี ผลดีเยี่ยม 2
67 นักวิชาการอิสระ 2
68 Supon Limwattananonta 2
69 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
70 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
71 Swansea university 2
72 จันทนา พัฒนเภสัช 2
73 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
74 สงครามชัย ทองดี 2
75 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
76 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
77 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
78 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
79 Parinda Seneerattanaprayul 2
80 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
81 Phenkhae Lapying 2
82 กฤษณ์ พงศิ์พิรุฬห์ 2
83 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
84 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
85 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
86 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
87 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
88 ครรชิต สุขนาค 2
89 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
90 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
91 สุวรรณี วังกานต์ 2
92 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
93 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
94 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
95 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
96 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
97 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
98 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
99 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
100 Rajin Arora 1
101 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
102 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
103 ศิริขวัญ บริหาร 1
104 Angkana Sommanustweechai 1
105 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
106 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
107 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
108 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
109 รายิน อโรร่า 1
110 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
111 แพร จิตตินันทน์ 1
112 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
113 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
114 เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 1
115 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
116 Anond Kulthanmanusorn 1
117 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
118 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
119 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
120 Woranan Witthayapipopsakul 1
121 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
122 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
123 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
124 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
125 พงศา พรชัยพิเศษกุล 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
127 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
128 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
129 Walaiporn Patcharanarumol 1
130 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
131 Jaruayporn Srisasalux 1
132 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
133 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
134 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
135 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
136 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
137 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
138 Sirikiat Liangkobkit 1
139 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
140 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
141 Tares Krassanairawiwong 1
142 Sataporn Julchoo 1
143 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
144 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
145 Sirinard Nipaporn 1
146 สตพร จุลชู 1
147 Titiporn Tuangratananon 1
148 Waraporn Poungkantha 1
149 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
150 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
151 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
152 จิตปราณี วาศวิท 1
153 กัญจนา ติษยาธิคม 1
154 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
155 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
156 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
157 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
158 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
159 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
160 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
161 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
162 Siriwan Pitayarangsarit 1
163 สุรศักดิ์ สุนทร 1
164 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
165 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
166 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
167 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2556 1
6 2555 1
7 2554 2
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 1
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 2
14 2538 1
15 2537 1
16 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนสำหรับเด็กต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
3 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2559
4 ทิศทางการวิจัยเชิงระบบ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Hospital
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
7 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
8 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
9 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
10 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
11 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
12 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
13 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
14 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
15 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิในบริบทของ วิชาชีพทันตกรรม : กรณีศึกษา 5 แห่ง
16 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2538
17 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา
ปี พ.ศ. 2537
18 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา