ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ พุทธาศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 24
2 Weerasak putthasri 15
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 9
5 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
6 ไม่มีข้อมูล 8
7 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 7
8 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 7
9 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 6
10 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
11 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
13 สุวรรณา มูเก็ม 5
14 สมหญิง สายธนู 5
15 Rapeepong Suphanchaimat 5
16 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
17 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
18 วลัยพร พัชรนฤมล 4
19 ธัญธิตา วิสัยจร 4
20 สงครามชัย ลีทองดี 4
21 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
22 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
23 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
25 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
26 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
27 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
28 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
29 อรณัชชา เซ็นโส 3
30 วงเดือน จินดาวัฒนะ 3
31 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 3
32 กรมอนามัย 3
33 Somying Saithanu 3
34 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
35 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 3
36 Thunthita Wisaijohn 3
37 วราภรณ์ ปวงกันทา 3
38 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
39 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 3
40 วิชช์ เกษมทรัพย์ 3
41 ภูษิต ประคองสาย 3
42 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
43 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 3
44 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 3
45 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
46 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
47 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
48 สงครามชัย ทองดี 2
49 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
50 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
51 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
52 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
53 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
54 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
55 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
56 จันทนา พัฒนเภสัช 2
57 สุวรรณี วังกานต์ 2
58 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
59 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
60 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
61 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
62 กฤษณ์ พงศิ์พิรุฬห์ 2
63 ครรชิต สุขนาค 2
64 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
65 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
66 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
67 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
68 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
69 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
70 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
71 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
72 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
73 David Hughes 2
74 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
75 Swansea university 2
76 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
77 ฐิติมา นวชินกุล 2
78 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
79 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
80 Phenkhae Lapying 2
81 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
82 หทัยชนก สุมาลี 2
83 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
84 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
85 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
86 Hathairat Kosiyaporn 2
87 Yaowaluk Wanwong 2
88 สิรินาฏ นิภาพร 2
89 สุณี ผลดีเยี่ยม 2
90 Parinda Seneerattanaprayul 2
91 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 2
92 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
93 นักวิชาการอิสระ 2
94 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
95 Vijj Kasemsup 2
96 Supon Limwattananonta 2
97 Kanang Kantamaturapoj 2
98 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
99 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
100 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
101 Siriwan Pitayarangsarit 1
102 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
103 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
104 สุรศักดิ์ สุนทร 1
105 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
106 Tares Krassanairawiwong 1
107 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
108 Sataporn Julchoo 1
109 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
110 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
111 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
112 Sirikiat Liangkobkit 1
113 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
114 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
115 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
116 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
117 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
118 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
119 Waraporn Poungkantha 1
120 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
121 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
122 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
123 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
124 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
125 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
126 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
127 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
128 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
129 กัญจนา ติษยาธิคม 1
130 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
131 จิตปราณี วาศวิท 1
132 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
133 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
134 Angkana Sommanustweechai 1
135 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
136 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
137 รายิน อโรร่า 1
138 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
140 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
141 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
142 Rajin Arora 1
143 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
144 แพร จิตตินันทน์ 1
145 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
146 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
147 เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 1
148 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
149 ศิริขวัญ บริหาร 1
150 พงศา พรชัยพิเศษกุล 1
151 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
152 Sirinard Nipaporn 1
153 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
154 Woranan Witthayapipopsakul 1
155 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
156 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
157 Titiporn Tuangratananon 1
158 สตพร จุลชู 1
159 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
160 Anond Kulthanmanusorn 1
161 Jaruayporn Srisasalux 1
162 Walaiporn Patcharanarumol 1
163 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
164 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
165 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
166 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
167 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2556 1
6 2555 1
7 2554 2
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 1
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 2
14 2538 1
15 2537 1
16 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนสำหรับเด็กต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
3 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2559
4 ทิศทางการวิจัยเชิงระบบ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Hospital
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
7 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
8 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
9 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
10 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
11 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
12 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
13 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
14 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
15 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิในบริบทของ วิชาชีพทันตกรรม : กรณีศึกษา 5 แห่ง
16 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2538
17 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา
ปี พ.ศ. 2537
18 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา