ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศรี เมฆตรง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระยุทธ แสนยากุล 4
2 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 3
3 วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 3
4 บัวบาง ยะอูป 3
5 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 3
6 วิสิฐ กิจสมพร 3
7 โรจน์รวี ภิรมย์ 3
8 นคร เหลืองประเสริฐ 2
9 นิภา เขื่อนควบ 2
10 วินัย สมประสงค์ 2
11 ประภาส ช่างเหล็ก 2
12 เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์ 2
13 วิทยา สุริยาภณานนท์ 2
14 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 2
15 บุญร่วม จันทร์ชื่น 1
16 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
17 ธงชัย มาลา 1
18 จันทร์วิภา บุญอินทร์ 1
19 สุมาลี พิบุตร 1
20 รุ่งโรจน์ จิตรีวรรณ 1
21 นายสานิตย์ นิรพาธ 1
22 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
23 เบ็ญจารัชด ทองยืน 1
24 รมณีย์ เจริญทรัพย์ 1
25 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1
26 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
27 เวช เต๋จ๊ะ 1
28 สกล ฉายศรี 1
29 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 1
30 วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล 1
31 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 1
32 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม (รัตนะ) 1
33 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(ธนะสมบัติ) 1
34 ยุทธนา บรรจง 1
35 ศาลักษณ์ พรรณศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2550 1
4 2547 1
5 2545 1
6 2537 1
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการย่อยที่ 1 การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่1 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่น้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2547
5 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรส
ปี พ.ศ. 2545
6 ผลของการใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของพืชพันธุ์ EarliGrande
ปี พ.ศ. 2537
7 อิทธิพลของเวลาปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วเหลืองฝักสด (Glycine max(L.) Merr.)