ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีรศักดิ์ พุทธาศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 24
2 Weerasak putthasri 15
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 9
5 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
6 ไม่มีข้อมูล 8
7 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 7
8 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 7
9 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
10 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
11 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 6
12 Rapeepong Suphanchaimat 5
13 สมหญิง สายธนู 5
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
15 สุวรรณา มูเก็ม 5
16 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 4
17 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
18 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
19 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
20 ธัญธิตา วิสัยจร 4
21 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
22 สงครามชัย ลีทองดี 4
23 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
24 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
26 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
27 วลัยพร พัชรนฤมล 4
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
29 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
30 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
31 กรมอนามัย 3
32 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 3
33 วิชช์ เกษมทรัพย์ 3
34 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 3
35 วราภรณ์ ปวงกันทา 3
36 ภูษิต ประคองสาย 3
37 Viroj Tangcharoensathien 3
38 ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 3
39 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 3
40 Thunthita Wisaijohn 3
41 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 3
42 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 3
43 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
44 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
45 Somying Saithanu 3
46 อรณัชชา เซ็นโส 3
47 วงเดือน จินดาวัฒนะ 3
48 ฐิติมา นวชินกุล 2
49 หทัยชนก สุมาลี 2
50 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
51 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
52 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
53 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
54 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
55 ครรชิต สุขนาค 2
56 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
57 สุวรรณี วังกานต์ 2
58 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
59 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
60 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
61 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
62 นักวิชาการอิสระ 2
63 Vijj Kasemsup 2
64 Sunee Poldeeyiam 2
65 Supon Limwattananonta 2
66 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
67 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
68 Kanang Kantamaturapoj 2
69 สุณี ผลดีเยี่ยม 2
70 Swansea university 2
71 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
72 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
73 David Hughes 2
74 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
75 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
76 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
77 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
78 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
79 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
80 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 2
81 Yaowaluk Wanwong 2
82 Hathairat Kosiyaporn 2
83 จันทนา พัฒนเภสัช 2
84 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 2
85 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
86 Parinda Seneerattanaprayul 2
87 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
88 Phenkhae Lapying 2
89 กฤษณ์ พงศิ์พิรุฬห์ 2
90 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
91 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
92 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
93 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
94 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
95 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
96 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
97 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
98 สงครามชัย ทองดี 2
99 จอมขวัญ โยธาสมุทร 2
100 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
101 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
102 สิรินาฏ นิภาพร 2
103 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
104 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
105 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
106 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต8 (อุดรธานี) 2
107 แพร จิตตินันทน์ 1
108 National Health Security Office 1
109 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
110 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
111 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
112 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
113 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
114 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
115 จิตปราณี วาศวิท 1
116 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
117 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
118 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
119 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
120 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
121 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
122 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
123 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
124 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
125 Weerasak Puthasri 1
126 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
127 รายิน อโรร่า 1
128 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
129 กัญจนา ติษยาธิคม 1
130 Waliporn Patcharanarumol 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
132 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
133 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
134 Thitikorn Topothai 1
135 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
136 เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 1
137 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
138 Parinda Saneerattanaprayul 1
139 ศิริขวัญ บริหาร 1
140 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
141 Angkana Sommanustweechai 1
142 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
143 Rajin Arora 1
144 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
145 Woranan Witthayapipopsakul 1
146 Sirikiat Liangkobkit 1
147 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
148 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
149 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
150 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
151 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
152 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
153 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
154 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
155 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
156 Walaiporn Patcharanarumol 1
157 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
158 พงศา พรชัยพิเศษกุล 1
159 Jaruayporn Srisasalux 1
160 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
161 Tares Krassanairawiwong 1
162 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
163 นิธิวัชร์ แสงเรือง 1
164 Anond Kulthanmanusorn 1
165 Siriwan Pitayarangsarit 1
166 Waraporn Poungkantha 1
167 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
168 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
169 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
170 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
171 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
172 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
173 Pigunkaew Sinam 1
174 Titiporn Tuangratananon 1
175 สตพร จุลชู 1
176 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
177 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
178 Nithiwat Saengruang 1
179 Sirinard Nipaporn 1
180 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
181 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
182 สุรศักดิ์ สุนทร 1
183 Sataporn Julchoo 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2556 1
6 2555 1
7 2554 2
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 1
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 2
14 2538 1
15 2537 1
16 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนสำหรับเด็กต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
3 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2559
4 ทิศทางการวิจัยเชิงระบบ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Hospital
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
7 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
8 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
9 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
10 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
11 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
12 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
13 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
14 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
15 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิในบริบทของ วิชาชีพทันตกรรม : กรณีศึกษา 5 แห่ง
16 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2538
17 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา
ปี พ.ศ. 2537
18 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา