ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีณา เสียงเพราะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 2
3 2557 1
4 2552 1
5 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการบนขั้วไฟฟ้าเพื่อการตรวจวัดตะกั่วและทองแดงด้วยเทคนิคแอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี
2 การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกในดินที่มีความจำเพาะสูง ด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร
3 การพัฒนาวิธีคัดกรองและหาปริมาณฟอสเฟตแบบพกพาด้วยแผ่นเงินขนาดนาโนที่ดัดแปรผิวหน้าร่วมกับอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาวิธีตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์และ/หรือสารประกอบอนินทรีย์ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมแบบมองเห็นด้วยตาเปล่าโดยใช้อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงิน
5 การพัฒนาวิธีตรวจวัดทองแดงปริมาณน้อยที่มีมีความจำเพาะสูงด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนาวิธีตรวจวัดโลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับเทคนิคแอนโนดิกสทริบปิงโวแทมเมตรี
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาและตรวจสอบวิธีการทางเคมีไฟฟ้าเพื่อการประเมินค่าเชิงวิเคราะห์กรดลิโปอิกและสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับ ประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาทางด้านคลินิกและอาหาร