ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีณา เมฆวิชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 11
2 ผุสตี ปริยานนท์ 7
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 6
4 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 6
5 นิพาดา เรือนแก้ว 6
6 สุทธิพงศ์ อาศิรพจน์ 5
7 สมศักดิ์ ปัญหา 5
8 จริยา เล็กประยูร 5
9 ไสว วังหงษา 4
10 กำธร ธีรคุปต์ 4
11 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 4
12 กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 4
13 อารมณ์ รัศมิทัต 4
14 นงเยาว์ จันทร์ผ่อง 4
15 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 4
16 ปิโยรส ทองเกิด 3
17 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 3
18 ชัชวาล ใจซื่อกุล 3
19 จิรศักดิ์ สุจริต 3
20 นพดล กิตนะ 3
21 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 3
22 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 3
23 ธนพล วงษ์สวัสดิ์ 2
24 พนิดา กรุดทอง 2
25 จิรวัฒน์ ดำแก้ว 2
26 ธีรวรรณ นุตประพันธ์ 2
27 พรชัย อุทรักษ์ 1
28 ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์ 1
29 สุกมล ศรีขวัญ 1
30 สุธิดา สัทธรรมวิไล 1
31 สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา 1
32 กาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
33 พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา 1
34 ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม 1
35 ไม่มีข้อมูล 1
36 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
37 นริทธิ์ สีตะสุวรรณ 1
38 ลิขิต ปรียาวงศากุล 1
39 วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา. ภาควิชาสัตวบาล 1
40 องุ่น ลิ่ววานิช 1
41 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
42 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 4
3 2552 2
4 2551 3
5 2550 2
6 2548 1
7 2547 2
8 2545 1
9 2544 1
10 2530 1
11 2529 1
12 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การแพร่กระจายตามฤดูกาลและถิ่นที่อยู่ของนกยูงเขียว Pavo muticus Linnaeus, 1766 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2555
2 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
3 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
4 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
5 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของ นกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2552
6 การแพร่กระจายตามฤดูกาลและโครงสร้างประชากรของนกยูงเขียว Pavo muticus Linnaeus, 1766 ที่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
7 การแพร่กระจายตามฤดูกาลและโครงสร้างประชากรของนกยูงเขียว Pavo muticus Linnaeus, 1766 ที่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
8 โครงการศึกษาการแพร่กระจายและจำนวนประชากรไก่ป่า : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 4 (ปีงบประมาณ 2551)
9 สัณฐานวิทยา การขัน และการใช้พื้นที่ของไก่ป่าตุ้มหูแดงในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
10 สัณฐานวิทยา การขัน และการใช้พื้นที่ของไก่ป่าตุ้มหูแดงในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
12 แผนวิจัยโครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ [2548-2551]
ปี พ.ศ. 2548
13 การใช้ทรัพยากรของนกลุมพูขาว Ducula bicolor (Scopoli, 1786) และนกชาปีไหน Caloenas nicolarica (Linnaeus, 1758) ในฤดูผสมพันธุ์ บนเกาะปาหยัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2547
14 พฤติกรรมของนกหว้า Argusianus argus Linnaeus, 1766 ในสภาพกรงเลี้ยง
15 พฤติกรรมของนกหว้า Argusianus argus Linnaeus, 1766 ในสภาพกรงเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2545
16 การเปรียบเทียบสังคมนกระหว่างพื้นที่ชายป่าและในป่าของป่าเบญจพรรณพื้นที่เขาวังเขมร อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2544
17 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการของไก่ฟ้าหางลายขวาง นกแว่น และนกยูงไทย โดยวิเคราะห์จากไซโตโครมบี
ปี พ.ศ. 2530
18 การศึกษาชีววิทยาของกบนา (Rana tigerina) : ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยงกบนาในประเทศไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
19 การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์