ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล สันติโสภาศรี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 A study of the internal structure in cassava and rice amylopectin
ปี พ.ศ. 2549
2 ปัจจัยใหม่จาก non-isoprene components ในการทำนายพฤติกรรมของยางระหว่างกระบวนการผลิตของยางธรรมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2548
3 Effect of lactic acid fermentation on physico-chemical properties of starch derived from cassava, sweet potato and rice.
ปี พ.ศ. 2546
4 ผลของระยะเวลาเก็บต่อคุณภาพและสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ที่เปลี่ยนแปลงของแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2541
5 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์และอายุการเก็บเกี่ยว
6 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว