ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล วงศ์สืบชาติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2553
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในประเทศไทย
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การได้ประโยชน์จากการปันผลทางประชากร : การศึกษาเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศ
5 การได้ประโยชน์จากการปันผลทางประชากร : การศึกษาเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2550
6 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำหนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
7 พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2549
8 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
9 การใช้รถยนต์ของพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2548
10 โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยแนวสู่การศึกษาทางนิเวศวิทยามนุษย์
ปี พ.ศ. 2546
11 ทักษะการทำงานของแรงงานในจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2545
12 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
13 การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
14 ความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาในสถาบันสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
15 พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2539
16 การสื่อสารโรคเอดส์ : ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
17 ความแปลกแยกของนักศึกษา ศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์