ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล ชินธเนศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ราตรี สุดทรวง 4
2 สิทธิพร แอกทอง 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 คงเดช เวฬุวัน 2
6 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 2
7 บังอร ฉางทรัพย์ 2
8 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
9 Puttipongse Varavudhi 1
10 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
11 ละอองทิพย์ เหมะ 1
12 Kitpramuk Tantayaporn 1
13 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
14 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
15 Ampa Luiengpirom 1
16 Sompol Sanguanrungsirikul 1
17 Naiyana Chaiyabutr 1
18 สุมา เมืองใย 1
19 พรรณี กาญจนพลู 1
20 Chakkaphan Sutthirat 1
21 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
22 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
23 บรรจง คณะวรรณ 1
24 วิมล เหมะจันทร 1
25 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
26 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
27 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
28 Vimolmas Lipipun 1
29 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
30 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
31 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
32 วัฒนชัย สมิทธากร 1
33 Jaitip Paiboon 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
36 Wilai Anomasiri 1
37 Kittisak Likhitwitayawuid 1
38 Panee Boonthavi 1
39 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
40 มยุรี ตันติสิระ 1
41 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
42 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
43 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
44 Sumphan Wongseripipatana 1
45 Supa Chantharasakul 1
46 Garnpimol C. Ritthidej 1
47 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
48 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
49 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
50 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
51 Chariya Uiyyasathian 1
52 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
53 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
54 Anawatch Mitpratan 1
55 Kasidit Nootong 1
56 Waraporn Siriterm 1
57 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
58 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
59 สมชัย วัฒนการุณ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 กระมล ทองธรรมชาติ 1
62 Pantharee Boonsatorn 1
63 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
64 Acom Sornsute 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 Chayaporn Supachartwong 1
68 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
69 Yeshey Penjor 1
70 กำจัด มงคลกุล 1
71 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
72 สุมิตรา พูลทอง 1
73 รุ่งราวี ทองกันยา 1
74 ชอุ่ม มลิลา 1
75 ๋Janes, Gavin W. 1
76 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
77 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
78 นภสร โกวรรธนะกุล 1
79 Chonticha Srisawang 1
80 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
81 Jittima Chatchawansaisin 1
82 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
83 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
84 Phanphen Wattanaarsakit 1
85 วินัย งามแสง 1
86 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
87 ประคอง ชอบเสียง 1
88 ศิริชัย ศิริกายะ 1
89 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
90 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
91 ไม่มีข้อมูล 1
92 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
93 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
94 Pornpimol Muanjai 1
95 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
96 ไววิทย์ พุทธารี 1
97 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
98 วาสนา เสียงดัง 1
99 ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล 1
100 สมพร พรมดี 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 วีระ กสานติกุล 1
106 สายฝน ควรผดุง 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
109 Suchin Arunsawatwong 1
110 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
111 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
112 สุวดี ยาป่าคาย 1
113 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
114 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
115 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
116 Thanathon Sesuk 1
117 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
118 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
119 Rajalida Lipikorn 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 Walaisiri Muangsiri 1
122 Thada Jirajaras 1
123 ประธาน ดาบเพชร 1
124 กมลชนก ยวดยง 1
125 อวย เกตุสิงห์ 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 วัลลภ แย้มเหมือน 1
128 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
129 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
131 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
133 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
135 Somying Tumwasorn 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
137 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
138 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 Srilert Chotpantarat 1
143 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
144 Boonchai Sangpetngam 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 อุทัย บุญประเสริฐ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
149 วิไล ชินธเนศ 1
150 ธวัชชัย สันติสุข 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
152 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
153 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
154 สำเริง แย้มโสภี 1
155 เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ 1
156 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
157 พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
159 คัคนางค์ มณีศรี 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
161 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
162 จันทรวรรณ แสงแข 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
164 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
166 โชติ วีระวงษ์ 1
167 กาญจนา แก้วเทพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 2
3 2544 1
4 2543 1
5 2538 1
6 2537 1
7 2536 2
8 2534 1
9 2532 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ความผันแปรทางกายวิภาค ของเส้นประสาท sural ที่สัมพันธ์กับเอ็นร้อยหวาย และหลอดเลือดดำ small saphenous
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
5 รูปแบบการกระจายตัวของแขนงเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนอกกระดูกเทมโพรัล
ปี พ.ศ. 2543
6 การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
8 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis)
ปี พ.ศ. 2536
9 ปัจจัยของอายุกับรูปแบบของ Acetylcholinesterase activity ในชิ้นเนื้อที่ดูดจากลำไล้ส่วน rectum ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Hirschsprung : รายงานการวิจัย
10 รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
ปี พ.ศ. 2534
11 ตำแหน่งของอินเตอร์นิวรอนที่ส่งเส้นใยประสาท ไปควบคุมเซลล์ประสาทสไปโนซีรีเบลล่าในหนูตะเภา
ปี พ.ศ. 2532
12 บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่