ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล ชินธเนศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ราตรี สุดทรวง 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 สิทธิพร แอกทอง 3
5 คงเดช เวฬุวัน 2
6 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 2
7 บังอร ฉางทรัพย์ 2
8 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
9 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
10 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
11 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
12 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
13 Thanathon Sesuk 1
14 กมลชนก ยวดยง 1
15 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
16 สุวดี ยาป่าคาย 1
17 Suchin Arunsawatwong 1
18 Rajalida Lipikorn 1
19 Walaisiri Muangsiri 1
20 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 เอกชัย อดุลยธรรม 1
23 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
24 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
25 ประธาน ดาบเพชร 1
26 Thada Jirajaras 1
27 อวย เกตุสิงห์ 1
28 Pantharee Boonsatorn 1
29 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
30 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
31 Chariya Uiyyasathian 1
32 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
33 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
34 Anawatch Mitpratan 1
35 Kasidit Nootong 1
36 Waraporn Siriterm 1
37 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
38 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
39 สมชัย วัฒนการุณ 1
40 ศุกันยา ห้วยผัด 1
41 กระมล ทองธรรมชาติ 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
44 Acom Sornsute 1
45 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
46 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
47 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
48 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
50 พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
52 ธวัชชัย สันติสุข 1
53 วิไล ชินธเนศ 1
54 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
55 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
56 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
57 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
59 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
61 อุทัย บุญประเสริฐ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
63 คัคนางค์ มณีศรี 1
64 โชติ วีระวงษ์ 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
66 จันทรวรรณ แสงแข 1
67 เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ 1
68 สำเริง แย้มโสภี 1
69 ไม่มีข้อมูล 1
70 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
71 วาสนา เสียงดัง 1
72 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
73 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
74 ไววิทย์ พุทธารี 1
75 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
76 Chayaporn Supachartwong 1
77 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
78 วีระ กสานติกุล 1
79 สุวิชา ทองสิมา 1
80 วัลลภ แย้มเหมือน 1
81 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
82 สมพร พรมดี 1
83 ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล 1
84 สายฝน ควรผดุง 1
85 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 1
86 สิริพร สิวราวุฒิ 1
87 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
88 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
89 วัฒนชัย สมิทธากร 1
90 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
91 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
92 Jaitip Paiboon 1
93 Wilai Anomasiri 1
94 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
95 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
96 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
97 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
98 Kittisak Likhitwitayawuid 1
99 Vimolmas Lipipun 1
100 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
101 มยุรี ตันติสิระ 1
102 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
103 Garnpimol C. Ritthidej 1
104 Panee Boonthavi 1
105 Sumphan Wongseripipatana 1
106 Supa Chantharasakul 1
107 กาญจนา แก้วเทพ 1
108 Vanida Chantarateptawan 1
109 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
111 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
113 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
115 Somying Tumwasorn 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
117 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
118 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
121 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
122 Srilert Chotpantarat 1
123 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
124 Boonchai Sangpetngam 1
125 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
126 Chalermpol Leevailoj 1
127 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
128 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
129 สุมิตรา พูลทอง 1
130 Yeshey Penjor 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 รุ่งราวี ทองกันยา 1
133 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
134 ประคอง ชอบเสียง 1
135 ชอุ่ม มลิลา 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 Chonticha Srisawang 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 Jittima Chatchawansaisin 1
142 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
143 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
144 นภสร โกวรรธนะกุล 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 วินัย งามแสง 1
147 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 Kitpramuk Tantayaporn 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
151 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
152 Naiyana Chaiyabutr 1
153 Sompol Sanguanrungsirikul 1
154 บรรจง คณะวรรณ 1
155 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
156 Ampa Luiengpirom 1
157 ละอองทิพย์ เหมะ 1
158 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
159 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
160 พรรณี กาญจนพลู 1
161 Chakkaphan Sutthirat 1
162 สุมา เมืองใย 1
163 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
164 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
165 วิมล เหมะจันทร 1
166 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
167 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 2
3 2544 1
4 2543 1
5 2538 1
6 2537 1
7 2536 2
8 2534 1
9 2532 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ความผันแปรทางกายวิภาค ของเส้นประสาท sural ที่สัมพันธ์กับเอ็นร้อยหวาย และหลอดเลือดดำ small saphenous
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
5 รูปแบบการกระจายตัวของแขนงเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนอกกระดูกเทมโพรัล
ปี พ.ศ. 2543
6 การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
8 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis)
ปี พ.ศ. 2536
9 ปัจจัยของอายุกับรูปแบบของ Acetylcholinesterase activity ในชิ้นเนื้อที่ดูดจากลำไล้ส่วน rectum ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Hirschsprung : รายงานการวิจัย
10 รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
ปี พ.ศ. 2534
11 ตำแหน่งของอินเตอร์นิวรอนที่ส่งเส้นใยประสาท ไปควบคุมเซลล์ประสาทสไปโนซีรีเบลล่าในหนูตะเภา
ปี พ.ศ. 2532
12 บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่