ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล ชินธเนศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ราตรี สุดทรวง 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 สิทธิพร แอกทอง 3
5 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
6 คงเดช เวฬุวัน 2
7 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 2
8 บังอร ฉางทรัพย์ 2
9 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
10 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
11 วิไล ชินธเนศ 1
12 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
13 วัลลภ แย้มเหมือน 1
14 ธวัชชัย สันติสุข 1
15 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
16 สำเริง แย้มโสภี 1
17 เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
20 จันทรวรรณ แสงแข 1
21 คัคนางค์ มณีศรี 1
22 โชติ วีระวงษ์ 1
23 สุวิชา ทองสิมา 1
24 พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
26 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
28 สายฝน ควรผดุง 1
29 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
30 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
31 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
32 ไววิทย์ พุทธารี 1
33 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
34 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
35 Varunee Padmasankh 1
36 Pornpimol Muanjai 1
37 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 1
40 สิริพร สิวราวุฒิ 1
41 ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
43 วีระ กสานติกุล 1
44 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
45 วาสนา เสียงดัง 1
46 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
47 สมพร พรมดี 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
49 Wilai Anomasiri 1
50 Jaitip Paiboon 1
51 วัฒนชัย สมิทธากร 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
54 Vanida Chantarateptawan 1
55 กาญจนา แก้วเทพ 1
56 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
57 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
58 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
59 Garnpimol C. Ritthidej 1
60 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
61 Vimolmas Lipipun 1
62 Supa Chantharasakul 1
63 Sumphan Wongseripipatana 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 Kittisak Likhitwitayawuid 1
66 Panee Boonthavi 1
67 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
68 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
69 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
71 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
73 Somying Tumwasorn 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
75 อุทัย บุญประเสริฐ 1
76 Walaisiri Muangsiri 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
78 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
79 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
80 Srilert Chotpantarat 1
81 ศิริชัย ศิริกายะ 1
82 Chalermpol Leevailoj 1
83 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
84 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
85 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
86 Boonchai Sangpetngam 1
87 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
88 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
89 ชอุ่ม มลิลา 1
90 ๋Janes, Gavin W. 1
91 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
92 ประคอง ชอบเสียง 1
93 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 Chakkaphan Sutthirat 1
96 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
97 รุ่งราวี ทองกันยา 1
98 สุมิตรา พูลทอง 1
99 Phanphen Wattanaarsakit 1
100 วินัย งามแสง 1
101 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
102 นภสร โกวรรธนะกุล 1
103 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
104 Yeshey Penjor 1
105 กำจัด มงคลกุล 1
106 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
107 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
108 สุมา เมืองใย 1
109 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
110 Ampa Luiengpirom 1
111 Sompol Sanguanrungsirikul 1
112 บรรจง คณะวรรณ 1
113 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
114 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
115 มยุรี ตันติสิระ 1
116 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
117 Naiyana Chaiyabutr 1
118 Kitpramuk Tantayaporn 1
119 วิมล เหมะจันทร 1
120 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
121 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
122 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
123 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
124 Puttipongse Varavudhi 1
125 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
126 ละอองทิพย์ เหมะ 1
127 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
128 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
129 Thanathon Sesuk 1
130 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
131 สุวดี ยาป่าคาย 1
132 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
133 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
134 สมชัย วัฒนการุณ 1
135 ศุกันยา ห้วยผัด 1
136 กระมล ทองธรรมชาติ 1
137 Suchin Arunsawatwong 1
138 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
139 ประธาน ดาบเพชร 1
140 Thada Jirajaras 1
141 Rajalida Lipikorn 1
142 อวย เกตุสิงห์ 1
143 กมลชนก ยวดยง 1
144 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
145 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
146 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
147 Pantharee Boonsatorn 1
148 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
149 Anawatch Mitpratan 1
150 Kasidit Nootong 1
151 Waraporn Siriterm 1
152 Chayaporn Supachartwong 1
153 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
154 Chonticha Srisawang 1
155 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
156 Jittima Chatchawansaisin 1
157 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
158 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
159 Acom Sornsute 1
160 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
161 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
162 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
163 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
164 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
165 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
166 Chariya Uiyyasathian 1
167 เอกชัย อดุลยธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 2
3 2544 1
4 2543 1
5 2538 1
6 2537 1
7 2536 2
8 2534 1
9 2532 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ความผันแปรทางกายวิภาค ของเส้นประสาท sural ที่สัมพันธ์กับเอ็นร้อยหวาย และหลอดเลือดดำ small saphenous
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
5 รูปแบบการกระจายตัวของแขนงเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนอกกระดูกเทมโพรัล
ปี พ.ศ. 2543
6 การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
8 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis)
ปี พ.ศ. 2536
9 ปัจจัยของอายุกับรูปแบบของ Acetylcholinesterase activity ในชิ้นเนื้อที่ดูดจากลำไล้ส่วน rectum ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Hirschsprung : รายงานการวิจัย
10 รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
ปี พ.ศ. 2534
11 ตำแหน่งของอินเตอร์นิวรอนที่ส่งเส้นใยประสาท ไปควบคุมเซลล์ประสาทสไปโนซีรีเบลล่าในหนูตะเภา
ปี พ.ศ. 2532
12 บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่