ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล ชินธเนศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ราตรี สุดทรวง 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 สิทธิพร แอกทอง 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
5 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
6 คงเดช เวฬุวัน 2
7 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 2
8 บังอร ฉางทรัพย์ 2
9 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
10 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
11 Pantharee Boonsatorn 1
12 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
13 Chariya Uiyyasathian 1
14 สมชัย วัฒนการุณ 1
15 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
16 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
17 Acom Sornsute 1
18 Thanathon Sesuk 1
19 สุวดี ยาป่าคาย 1
20 Suchin Arunsawatwong 1
21 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
22 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
23 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
26 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
27 ศุกันยา ห้วยผัด 1
28 Kasidit Nootong 1
29 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
30 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
31 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
32 วินัย งามแสง 1
33 Phanphen Wattanaarsakit 1
34 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
35 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 Chonticha Srisawang 1
38 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
39 Waraporn Siriterm 1
40 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
41 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
42 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
43 Anawatch Mitpratan 1
44 Jittima Chatchawansaisin 1
45 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
46 Chayaporn Supachartwong 1
47 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
48 อวย เกตุสิงห์ 1
49 สิริพร สิวราวุฒิ 1
50 ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล 1
51 สมพร พรมดี 1
52 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 วาสนา เสียงดัง 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 วีระ กสานติกุล 1
57 สุวิชา ทองสิมา 1
58 วัลลภ แย้มเหมือน 1
59 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
60 วิไล ชินธเนศ 1
61 ธวัชชัย สันติสุข 1
62 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
63 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
64 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
65 สำเริง แย้มโสภี 1
66 เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ 1
67 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
68 ไม่มีข้อมูล 1
69 Thada Jirajaras 1
70 Rajalida Lipikorn 1
71 เอกชัย อดุลยธรรม 1
72 ประธาน ดาบเพชร 1
73 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 กำจัด มงคลกุล 1
77 Walaisiri Muangsiri 1
78 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
79 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
80 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
81 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
82 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
83 ไววิทย์ พุทธารี 1
84 Varunee Padmasankh 1
85 Pornpimol Muanjai 1
86 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
87 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
88 ๋Janes, Gavin W. 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
91 Srilert Chotpantarat 1
92 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
93 Boonchai Sangpetngam 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 ศิริชัย ศิริกายะ 1
98 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
99 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
100 Wilai Anomasiri 1
101 Jaitip Paiboon 1
102 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
103 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
104 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
105 Vanida Chantarateptawan 1
106 กาญจนา แก้วเทพ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
108 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
109 โชติ วีระวงษ์ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 จันทรวรรณ แสงแข 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
113 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
115 พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
117 คัคนางค์ มณีศรี 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
120 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
122 Somying Tumwasorn 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
124 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
126 อุทัย บุญประเสริฐ 1
127 วัฒนชัย สมิทธากร 1
128 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 สุมา เมืองใย 1
132 วิมล เหมะจันทร 1
133 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
134 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
135 ละอองทิพย์ เหมะ 1
136 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
137 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
138 พรรณี กาญจนพลู 1
139 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
140 รุ่งราวี ทองกันยา 1
141 สุมิตรา พูลทอง 1
142 ชอุ่ม มลิลา 1
143 ประคอง ชอบเสียง 1
144 Chakkaphan Sutthirat 1
145 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
146 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
147 Puttipongse Varavudhi 1
148 Kitpramuk Tantayaporn 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 Garnpimol C. Ritthidej 1
151 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
152 Sumphan Wongseripipatana 1
153 Panee Boonthavi 1
154 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
155 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
156 Kittisak Likhitwitayawuid 1
157 Vimolmas Lipipun 1
158 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
159 Ampa Luiengpirom 1
160 Sompol Sanguanrungsirikul 1
161 Naiyana Chaiyabutr 1
162 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
163 บรรจง คณะวรรณ 1
164 มยุรี ตันติสิระ 1
165 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
166 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
167 Yeshey Penjor 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 2
3 2544 1
4 2543 1
5 2538 1
6 2537 1
7 2536 2
8 2534 1
9 2532 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ความผันแปรทางกายวิภาค ของเส้นประสาท sural ที่สัมพันธ์กับเอ็นร้อยหวาย และหลอดเลือดดำ small saphenous
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
5 รูปแบบการกระจายตัวของแขนงเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนอกกระดูกเทมโพรัล
ปี พ.ศ. 2543
6 การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
8 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis)
ปี พ.ศ. 2536
9 ปัจจัยของอายุกับรูปแบบของ Acetylcholinesterase activity ในชิ้นเนื้อที่ดูดจากลำไล้ส่วน rectum ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Hirschsprung : รายงานการวิจัย
10 รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
ปี พ.ศ. 2534
11 ตำแหน่งของอินเตอร์นิวรอนที่ส่งเส้นใยประสาท ไปควบคุมเซลล์ประสาทสไปโนซีรีเบลล่าในหนูตะเภา
ปี พ.ศ. 2532
12 บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่