ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไลวรรณ โชติเกียรติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปัญชลิกา เดชะมาก 17
2 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 14
3 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 14
4 งบประมาณแผ่นดิน 8
5 อลิษา หนักแก้ว 7
6 ฐิติกา กิจพิพิธ 6
7 ชโณทัย เฮงตระกูล 5
8 ศิษฎา ตันนุกิจ 4
9 สุชีรา ธนนิมิตร 4
10 ธวัชชัย ทองน้อย 3
11 พัชรา แมเร๊าะ 3
12 อุไรพรรณ แซ่ตัน 3
13 โชคชัย วนภู 3
14 กมลทิพย์ พรหมณเรศ 3
15 ภัศนีย์ เดชะมาก 3
16 ภูวดล บางรักษ์ 3
17 ณัฐพร วนโชติตระกูล 2
18 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
19 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
20 ศศมณฑ์ ศุภพฤกษ์สกุล 2
21 Wilaiwan Chotigeat 2
22 กิจการ ศุภมาตย์ 2
23 นิเลาะ แวอุเซ็ง 1
24 สุชาดา จันทร์พรหมมา 1
25 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
26 ชาคริต ทองอุไร 1
27 มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ 1
28 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
29 วิรัช ทวีปรีดา 1
30 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
31 Amornrat Phongdara 1
32 พลสิทธิ์ สถาผลเดชา 1
33 Kidchakan Supamattaya 1
34 โครงการวิจัย NRU 1
35 ธวัชชัย ปลูกผล 1
36 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 1
37 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 4
2 2561 1
3 2560 3
4 2559 2
5 2558 3
6 2557 3
7 2556 2
8 2554 2
9 2553 1
10 2552 1
11 2551 2
12 2550 1
13 2549 3
14 2548 1
15 2547 1
16 2545 1
17 2544 1
18 2542 3
19 2534 1
20 543 70
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 กลไกการทำงานทางชีวโมเลกุลของตัวรับสัญญาณของฮอร์โมน glass bottom boat ต่อการพัฒนารังไข่ในกุ้งแชบ๊วย
2 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
3 การวิเคราะห์ทรานสคริปโทมของรังไข่กุ้งในระยะก่อนสร้างไวเทลโลเจนินและระยะสร้างไวเทโลเจนีน
4 ผลของ RpL 10a ต่อการพัฒนาเซลล์อวัยวะเพศผู้ในกุ้ง
ปี พ.ศ. 2561
5 การพัฒนาชุดทดสอบไวรัสตัวแดงดวงขาวอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2560
6 การพัฒนาชุดทดสอบสแนปช็อตไดเร็คมัลติเพลกเพื่อการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากงาช้าง
7 คุณสมบัติของโปรตีน Shrimp Ovarian Peritrophin domain A (SOP-A) ในการยั้บยั้งจุลินทรีย์
8 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ปี พ.ศ. 2559
9 การศึกษาการแสดงออกของไซโตไคยีนระหว่างการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาในเซลล์ไลน์
10 โปรตีนลูกผสม S3a ในการกระตุ้นการเจริญพันธุ์ของกุ้ง
ปี พ.ศ. 2558
11 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
12 การประยุกต์ใช้เทคนิค direct PCR ในการระบุชนิดของสัตว์จากวัตถุพยานทางชีวภาพ ประเภทต่างๆในงานอาชญากรรมสัตว์ป่า
13 โปรตีนลูกผสม S3a ในการป้องกันโรคกุ้ง
ปี พ.ศ. 2557
14 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
15 โปรตีนลูกผสม S3a ในการป้องกันโรคกุ้ง
16 โปรตีนลูกผสม S3a ในการกระตุ้นการเจริญพันธุ์ของกุ้ง
ปี พ.ศ. 2556
17 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
18 การประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอวัคซีนจากโปรตีนกระตุ้นเซลล์จับกินสิ่งแปลกปลอม
ปี พ.ศ. 2554
19 ผลของโปรตีนลูกผสม RPl10a ต่อรังไข่กุ้ง
20 ผลของโปรตีนลูกผสม RPL10a ต่อรังไข่กุ้ง
ปี พ.ศ. 2553
21 โปรตีนจากกุ้งกุลาดำที่จับกับไวรัสตัวแดงดวงขาว
ปี พ.ศ. 2552
22 การโคลนและการศึกษาการทำงานของตัวยับยั้งเอนไซม์ซีสเตอีนโปรตีเนสจากน้ำยางพารา
ปี พ.ศ. 2551
23 การโคลนยีนโปรตีนกระตุ้นการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุ้งและคุณลักษณะของโปรตีน
24 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง
ปี พ.ศ. 2550
25 การโคลนยีน peritrophin จากกุ้งแชบ๊วย และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
26 การหักลบเพื่อหายีนที่แสดงออกในกุ้งแชบ๊วยที่มีไข่
27 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนในระยะที่มีการพัฒนาของรังไข่ของกุ้งแชบ๊วย
28 การปลดปล่อยแอนติอะป๊อบโตติคโปรตีนจากเรซินโมดิฟายกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่เติมไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2548
29 การหักลบเพื่อหายีนที่แสดงออกในกุ้งแชบ๊วยที่มีไข่
ปี พ.ศ. 2547
30 การแสดงออกของยีนของโปรตีน กระตุ้นเซลล์จับกินสิ่งแปลกปลอมในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2545
31 ผลของ Fucoidan ต่อความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2544
32 การผลิตฮอร์โมนที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของรังไข่กุ้งแชบ๊วย
ปี พ.ศ. 2542
33 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
34 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
35 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
ปี พ.ศ. 2534
36 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี