ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไลลักษณ์ พรมเสน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิไลลักษณ์ พรหมเสน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัด ลำปาง
2 การศึกษาความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
4 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำโดยทุนทางสังคม
5 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำโดยทุนทางสังคม
6 การสำรวจเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพทางด้านการผลิตสมุนไพรท้องถิ่นของพื้นที่ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม
ปี พ.ศ. 2556
7 ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ กับชุมชนประจำปี 2556-2568
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการผลิตสมุนไพรท้องถิ่น ต.ป่าตัน - นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
9 การสำรวจเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบทจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
10 การศึกษาระบบการผลิตพืชสมุนไพรของศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและสมุนไพรจังหวัดลำปาง (โรงพยาบาลแจ้ห่ม) เพื่อนำไปสู่กลไกทางด้านการตลาดในจังหวัดลำปาง
11 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดตั้งและดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่ทะ ตำบลสันดอนแก้ว และตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ต่อเนื่องปี 54)
ปี พ.ศ. 2554
12 แนวทางพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดระบบสวัสดิการแก่ประชาชนกลุ่มเกษตรกรรม
13 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดตั้งและดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่ทะ ตำบลสันดอนแก้วและตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษารูปแบบการระดมทุนและการกระจายทุน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2548
15 ความพร้อมของสมาชิกกลุ่มทอผ้าในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการทอผ้าของจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2547
16 ความพร้อมของสมาชิกกลุ่มทอผ้าในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการทอผ้าของจังหวัดลำปาง