ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิรัตน์ สุมน 6
2 หนูจันทร์ มาตา 5
3 สมโภชน์ ทับเจริญ 4
4 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 4
5 สุวิชา เกษมสุวรรณ 3
6 ปัจฉิมา สิทธิสาร 3
7 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 3
8 ธีระ รักความสุข 3
9 เนรมิตร สุขมณี 2
10 กุมุท สังขศิลา 2
11 ฉันทนี บูรณะไทย 2
12 เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ 2
13 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
14 อุทัย คันโธ 2
15 อรทัย ไตรวุฒานนท์ 2
16 ศิริรัตน์ บัวผัน 2
17 ธีระพล ศิรินฤมิตร 2
18 สาโรช งามขำ 2
19 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 2
20 สุชาติ สงวนพันธุ์ 2
21 ศรีสุวรรณ ชมชัย 2
22 สุรชัย เปี่ยมคล้า 2
23 อุคเดช บุญประกอบ 2
24 อยุทธ์ หรินทรานนท์ 2
25 พรชัย สุวรรณาภิรมย์ 2
26 อรทัย จินตสถาพร 1
27 มนูญ ปลงรัมย์ 1
28 วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ 1
29 ปฏิมา อู๋สูงเนิน 1
30 อาสูตร สงวนเกียรติ 1
31 นางสาวอัญญมณี ปานดียิ่ง 1
32 สปัน สระทองแขม 1
33 ชัยเทพ พูลเขตต์ 1
34 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 1
35 สุกัญญา วิชชุกิจ 1
36 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 1
37 อดิศร ยะวงศา 1
38 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 1
39 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 2
3 2549 1
4 2548 1
5 543 8