ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไลลักษณ์ กิติบุตร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การถอดองค์ความรู้ครูภูมิปัญญารอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
3 การถอดองค์ความรู้ครูภูมิปัญญารอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิจัยและพัฒนาชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว
ปี พ.ศ. 2550
7 การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
8 การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ : น้ำพริกตาแดงจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2531
9 ?????การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการ?ที่มีอิทธิพล ?????ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินของสมาชิกสหกรณ์ ?????นิคมสันทราย?จำกัด?จังหวัดเชียงใหม่
10 การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการที่มีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่